Montag, 13. Juli 2009

Wehrersatzinspektion Berlin D

III. Armeekorps

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939Inspekteur: Generalleutnant Bock von Wülsingen


Generalstab


Stab
Oberst (E) Meusel

Oberstleutnant (E) Cabanis
Oberstleutnant (E) Muther

Major (E) von Ludwiger
Major (E) Habersang
Major (E) von Sydow Adjutant
Major (E) Otto
Major (E) Richter
Major (E) Freiherr von Houwald
Major (E) Mikulski
Major (E) Mathis

Hauptmann (E) Gabriel
Hauptmann (WE) Projahn
Hauptmann (E) Gerlach
Hauptmann (E) Brendel
Hauptmann (E) König
Hauptmann (E) von Brandis
Hauptmann (E) Haevernick
Hauptmann (E) Utech
Hauptmann (E) Buek
Hauptmann (E) Lubahn
Hauptmann (E) Gehrels
Hauptmann (E) Wulkop
Hauptmann (E) Wittig
Hauptmann (E) Becher
Hauptmann (E) Schmidt


Wehrersatzbezirksarzt: Oberfeldarzt (E) Dr. Graatz


Wehrbezirkskommandos
Berlin I
Berlin II
Berlin III
Berlin IV
Berlin V
Berlin VI
Berlin VII
Berlin VIII
Berlin IX
Berlin X

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen