Sonntag, 19. Juli 2009

Wehrersatzinspektion Allenstein D

I. Armeekorps

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Inspekteur: Generalmajor Gerhardt


Generalstab


Stab
Oberst (E) Hoffmann

Major (E) Erdmann
Major (E) Knöpfler
Major (E) Reck (St. O. Lötzen
Major (E) Rosenow
Major (E) Schaumburg
Major (E) Freiherr von der Horst von Neumann - Auer Adjutant
Major (E) Ackermann (St. O. Rastenburg [Ostpr])

Hauptmann (E) Bandschapp
Hauptmann (E) Morschheuser
Hauptmann (E) Köhler
Hauptmann (E) Schwarz
Hauptmann (E) Reinecke
Hauptmann (E) Kehler


Wehrersatzbezirksarzt: Oberstabsarzt (E) Dr. Speisiger


Wehrbezirkskommandos
Allenstein
Angenburg (Ostpr)
Bartenstein (Ostpr)
Bischofsburg
Lötzen
Rastenburg (Ostpr)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen