Montag, 30. März 2009

Grenadier-Regiment 368 (Gr.Rgt.368) D

Offizierstellenbesetzung Sommer 1945


Stab Gr. Rgt. 368
Kommandeur Major d. R. Dr. Hans Schneider
Nachf. Oberst d. R. Fromelt bis 8.3.45
- - - - -Oberst d. R. Dr. F. Focke
- - - - -Major d. R. Heinrich Langheld + 8.11.47
Adjutant Hauptmann d. R. Eduard Knaack
- - - - - - Hauptmann d. R. Helmut Brockmann
Ordonnanzoffizier Leutnant d. R. Wolfgang Freytag
- - - - - - - - - - - - -Leutnant d. R. Frömmichen
Nachf. Leutnant d. R. Hans – Adolf Meves
- - - - -Leutnant d. R. Werner Staake
Nachrichtenoffizier ?
Verplegungsoffizier Oberleutnant d. R. Ihmelmann 03.45 - 04.45
Rgt. Arzt Stabsarzt Dr. Herbert Bublitz kia 3.3.45
Rgt. Veterinär Stabsveterinär Dr. Kurt Kriebel
Zahlmeister Oberzahlmeister Johannes Meyer
Sanitäter Sanitäts-Feldwebel Günther Korloch

Stabskompanie
Führer Hauptmann d. R. Oskar Thielmann
Ia Schreibst. Oberfeldwebel d. R. Tonn
IIa Schreibst. Unteroffizier Bernards

Musikzug
Zugführer Stabsfeldwebel Hermann Zabel

Nachrichtenzug
Zugführer ?

Radfahrzug
Zugführer ?

Pionierzug
Zugführer ?

leichte Infanterie Kolonne
Chef ?

Hauptfeldwebel ?


I. Bataillon (I./IR368)
Kommandeur Hauptmann d. R. Dr. F. Focke ab 9.44
Adjutant Leutnant d. R. Helmut Werner
Ordonnanzoffizier Leutnant d. R. Brodersen
Tr. Arzt Unterarzt Dr. Stahlknecht kia
Zahlmeister Oberzahlmeister Willy Bebensee
Ia Schreib. Oberfeldwebel d. R. Artmann

1. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Reich
Zugführer ?

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Hagemann

2. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Helmut Brockmann
Nachf. Leutnant d. R. Reich
Zugführer Leutnant d. R. Sitter
Zugführer Leutnant d. R. Dr. H.G. Bruchmann
Zugführer Oberfeldwebel d. R. Robert Brasch
Zugführer Feldwebel d. R. Kurt Wendt

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Kurt Kumke

3. Kompanie
Chef ?
Zugführer ?

Hauptfeldwebel ?

4. Kompanie
Chef Hauptmann d. R. Oskar Freyer
Nachf. Leutnant d. R. Engel
- - - - -Leutnant d. R. Hoffmann
Zugführer Oberfeldwebel d. R. Erich Behnke
Zugführer Oberfeldwebel d. R. Karl Drost, Oberfeldwebel d. R. Müller
Zugführer Leutnant d. R. Tischler mia 5.3.45
Kp.Tr.Führer Oberfeldwebel d. R. Richard Krohn
- - - - - - - - - -Feldwebel d. R. Erich Lubitz
- - - - - - - - - Oberfeldwebel d. R. Wilhelm Doese

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Wilhelm Krüger


II. Bataillon (II./IR368)
Kommandeur Hauptmann Adolf Schlüter
Adjutant ?
Ordonnanzoffizier Leutnant d. R. Heinz Freund
Tr. Arzt Stabsarzt Haurand
Zahlmeister Zahlmeister Hans Axen

5. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Heinrich Reinicke
Zugführer Feldwebel d. R. Witte
Zugführer Oberfeldwebel Schiendzilke
Zugführer Unteroffizier Schmidt

Hauptfeldwebel Feldwebel d. R. Kriy


6. Kompanie
Chef Leutnant d. R. Neumann kia 4.45
Zugführer ?

Hauptfeldwebel ?

7. Kompanie
Chef Leutnant d. R. Dr. Carl Tornieporth
Zugführer ?

Hauptfeldwebel ?

8. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Werner Fleddermann
Nachf. Leutnant d. R. Heinz Dankert
Zugführer ?

Hauptfeldwebel ?


III. Bataillon (III./IR368) Ende September 1944 aufgelöst.

13. Kompanie (I.G.)
Chef Oberleutnant d. R. Theodor Schulz
Nachf. Hauptmann d. R. Guttmann
Zugführer Stabsfeldwebel Ernst Matz kia 20.4.45
Zugführer Oberfeldwebel d. R. Schäfrich kia 22.4.45
Zugführer Oberfeldwebel d. R. Manthey

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel Wolf

14. Kompanie (Pz.Abw.)
Chef Oberleutnant d. R. Alard von Rohr
Zugführer Oberleutnant d. R. Gödde
Zugführer Feldwebel d. R. Albert Hegemann

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Rudolf Wisbeck

Sonntag, 29. März 2009

Grenadier-Regiment 368 (Gr.Rgt.368) D

Offizierstellenbesetzung Sommer 1944


Stab Gr. Rgt. 368
Kommandeur Oberst d. R. G. Müller bis 13.7.44
Nachf. Major d. R. Duensing kia 25.7.44
- - - - -Oberst von Below
- - - - Major d. R. Dr. Hans Schneider
Adjutant Hauptmann d. R. Eduard Knaack
Ordonnanzoffizier Leutnant d. R. Wolfgang Freytag
Nachf. Leutnant d. R. Drews
- - - - -Leutnant d. R. Meves
- - - - Leutnant d. R. Nowy kia 13.7.44
Nachrichtenoffizier ?
Verplegungsoffizier ?
Rgt. Arzt Stabsarzt Dr. Herbert Bublitz
Rgt. Veterinär Stabsveterinär Dr. Kurt Kriebel
Zahlmeister Oberzahlmeister Johannes Meyer
Sanitäter Sanitäts-Feldwebel Günther Korloch

Stabskompanie
Führer Hauptmann d. R. Oskar Thielmann
Ia Schreibst. Oberfeldwebel d. R. Tonn
IIa Schreibst. Unteroffizier Bernards

Musikzug
Zugführer Stabsfeldwebel Hermann Zabel

Nachrichtenzug
Zugführer ?

Radfahrzug
Zugführer Feldwebel d. R. Nowack

Pionierzug
Zugführer Leutnant d. R. Heinrich Reinicke

leichte Infanterie Kolonne
Chef Oberleutnant d. R. Erich Ehlert
Zugführer ?
Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Bedemann


I. Bataillon (I./IR368)
Kommandeur Hauptmann d. R. Dr. F. Focke wia 10.7.44
Nachfolger Rittmeister d. R. von Arnim bis 9.44
Adjutant Leutnant d. R. Dierking kia 2.44
Nachf. Leutnant d. R. Witt
- - - - - Leutnant d. R. Helmut Werner
Ordonnanzoffizier Leutnant d. R. Salomon 2.44 – 16.9.44
Nachf. ?
Tr. Arzt Stabsarzt Dr. Paul Wemer
Zahlmeister Oberzahlmeister Willy Bebensee
Ia Schreib. Oberfeldwebel d. R. Artmann

1. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Oskar Freyer
Zugführer Oberfeldwebel d. R. Hans Adolf Mewes
Zugführer Leutnant Sitter

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Hagemann

2. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Schmidt kia 1.2.44
- - - -Oberleutnant d. R. Wunderlich kia 8.44
Nachfolger Oberleutnant d. R. Helmut Brockmann
Zugführer Leutnant Heinrich Pour
Zugführer Feldwebel W. Seifert, Feldwebel Brasch
Zugführer Leutnant d. R. Dr. H.G. Bruchmann

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Kurt Kumke

3. Kompanie
Chef Oberleutnant Streng
Zugführer Oberfeldwebel d. R. Gohde (Stv. Kp.Führer)
Zugführer Leutnant d. R. Grothen

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Weckert

4. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. H. Werner
- - - -Oberleutnant d. R. Oskar Freyer
Nachf. Oberleutnant d. R. Eduard Würfel
- - - - -Leutnant Kohls
- - - - Hauptmann Knoth
- - - -Leutnant Pitter
Zugführer Feldwebel d. R. Erich Behnke
Zugführer Feldwebel d. R. Willi Bähne, Feldwebel d. R. Erich Lubitz
Zugführer Feldwebel d. R. Richard Krohn, Feldwebel d. R. Karl Drost
Kp.Tr.Führer Feldwebel d. R. Werner Franke wia 11.2.44

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Krüger, Feldwebel Schaffroth


II. Bataillon (II./IR368)
Kommandeur Hauptmann d. R. Heinrich Langheld
Adjutant Oberleutnant d. R. Alard von Rohr
Ordonnanzoffizier Oberleutnant Sendzik
Tr. Arzt ?
Zahlmeister (Iva) ?

5. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Eduard Würfel
Nachf. Hauptmann Noack
- - - - -Oberleutnant Heinrich Reinicke
Zugführer ?

Hauptfeldwebel ?

6. Kompanie
Chef Leutnant d. R. Neumann kia
Zugführer ?

Hauptfeldwebel ?

7. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Otto Bösel
Zugführer Leutnant d. R. Richard Klein

Hauptfeldwebel Feldwebel d. R. Schmidt

8. Kompanie
Chef Hauptmann d. R. Alfons Krause
Nachf. Feldwebel d. R. Wilhelm Bähne
Zugführer ?

Hauptfeldwebel ?


III. Bataillon (III./IR368)
Kommandeur Hauptmann d. R. Queetz
Nachf. Hauptmann d. R. Adolf Schlüter
- - - - -Major von Wedell
Adjutant Leutnant d. R. Dr. Hans Koeppen 03.44 – 11.7.44
Nachf. Leutnant d. R. Freund
Ordonnanzoffizier Leutnant d. R. Helmut Werner
Tr. Arzt ?
Assistenzarzt ?
Zahlmeister (Iva) Zahlmeister d. R. Hans Axen
Btl. Schrein. Feldwebel d. R. Ostermann
Waffen u. Gerät Unteroffizier Unverhau

9. Kompanie
Chef Leutnant d. R. Werner Fleddermann
Zugführer ?

Hauptfeldwebel ?

10. Kompanie
Chef Hauptmann d. R. Andreas Rosewich bis 11.7.44
Zugführer Oberfeldwebel Alfred Mix wia 21.7.44
Zugführer Feldwebel d. R. Tempelmann
Zugführer Unteroffizier Fiebelkorn
Zugführer ?
Zugführer Stabsfeldwebel-Fahnenjunker Fritz Amft wia 03.44

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Werner Holznagel

11. Kompanie
Chef Leutnant d. R. Felix Siebert wia 10.7.44
Zugführer ?

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Achterberg

12. Kompanie
Chef Hauptmann d. R. Adolf Schlüter
Zugführer I. Oberfeldwebel d. R. Wilhelm Doese
Zugführer II. Leutnant d. R. Frömmichen wia 21.9.44
Zugführer III. Feldwebel d. R. Drost
Zugführer IV. Feldwebel d. R. Perlebach, Feldwebel d. R. Hausherr kia 13.7.44
Kp.Tr.Führer Feldwebel Erich Lubitz

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Wilhelm Krüger


13. Kompanie (I.G.)
Chef Hauptmann d. R. Friedrich – Wilhelm Guttmann
Nachf. Oberleutnant d. R. Theodor Schulz
Zugführer Stabsfeldwebel Ernst Matz
Zugführer Feldwebel d. R. Christian Lang kia 9.44
Zugführer Oberfeldwebel d. R. Schäfrich

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Albert Müller

14. Kompanie (Pz.Abw.)
Chef Hauptmann d. R. Josef Irl
Zugführer Oberleutnant d. R. Stab kia
Zugführer Feldwebel d. R. Albert Hegemann ab 10.44

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Rudolf Wisbeck

XVI. Armeekorps D

Berlin

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandierender General: Generalleutnant Hoepner
Chef des Generalstabes (Ia) Oberst Paulus


Generalstab
Oberstleutnant Heim (Gen. St. d. H.)
Hauptmann Kretschmer (U. Pz.Rgt.1) z. Dienstl. kdt.
Rittmeister Gravenhorst (Kr. Akad.) (U. Aufkl.Rgt.6) z. Dienstl. kdt.


Stab
Major (E) Hecht
Major von Rospoth (U. Pz.Rgt.2) Adjutant
Major (E) Langner
Hauptmann (E) Rathke
Hauptmann (E) Valentinotti
Hauptmann (E) Köpping
Hauptmann (E) Herbst
Hauptmann (E) Dr. Stüber
Hauptmann (E) Gorgel
Hauptmann Bujard (U. Pio.Btl.21) Pi
Hauptmann Stein (Kr. Schule Hannover) (U. Pz.Rgt.5) hmot
Hauptmann (W) Göckus
Hauptmann Kleinschmidt (U. Pz.Rgt.2)
Hauptmann von Oppen (Sch.Rgt.3 m. 8.12.38) (U. Sch.Rgt.3) IIb
Hauptmann (E) Heinrichs
Oberleutnant Peschkke (Sch.Rgt.1) (U. Sch.Rgt.1)


Korpsarzt Oberstarzt Dr. Full (Div.Arzt d. 33. Div. zugl. Kdr. d. San.Abt.33)
Stabsarzt Dr. Haddenhorst (San.Abt.23) Adjutant

1. Panzer-Division (1PD) D

XVI. Armeekorps

Weimar

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Divisionskommandeur: Generalleutnant Schmidt


Generalstab
Major von Hünersdorff
Hauptmann Berlin (U. Pio.Btl.6) z. Dienstl. kdt.


Stab
Major Braubach (U. Krd.Sch.Btl.1) Adjutant
Hauptmann (E) Kaunbinya
Hauptmann (E) Heβ
Oberleutnant (W) Berghaus


Divisionsarzt: Oberfeldarzt Dr. Liechke (San.Abt.29) zugl. Kdr. d. San. Abt. 37


- Aufklärungs-Abteilung 4
- Artillerie-Regiment 73
- Panzer-Abwehr-Abteilung 37
- Pionier-Bataillon 37
- Nachrichten-Abteilung 37
- Sanitäts-Abteilung 37

1. Schützen-Brigade (1. Sch.Brig.) D

XVI. Armeekorps

Weimar

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Brigadekommandeur: Generalmajor Kirchner (Krd.Sch.Rgt.1)


Hauptmann (E) Reinhard
Hauptmann von Gersdorff (U. Sch.Rgt.1)


Schützen-Regiment 1
Kraftrad-Schützen-Bataillon 1

1. Panzer-Brigade (1. Pz.Brig.) D

XVI. Armeekorps

Erfurt

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Brigadekommandeur: Generalmajor Schaal


Hauptmann (E) Eckoldt
Hauptmann Freiherr von Bülow (U. Pz.Rgt.8) Adjutant

Panzer-Regimenter 1 und 2

3. Panzer-Division (3PD) D

XVI. Armeekorps

Berlin

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Divisionskommandeur: Generalleutnant Freiherr Geyr von Schweppenburg


Generalstab
Major von dem Borne (IR32)
Hauptmann Krása


Stab
Major Materne (U. Pz.Rgt.1)
Hauptmann (E) Schulze
Hauptmann (E) Klug
Rittmeister von Wietersheim (U. Aufkl.Abt.3) Adjutant
Hauptmann (E) Bruschke
Hauptmann (W) Dorrong


Divisionsarzt: Oberstarzt Doz. Dr. Muntsch (z. Vers. Ob. d. H. [Sonst. Offz.]) zugl. Kdr. d. San. Abt. 39


- Aufklärungs-Abteilung 3
- Artillerie-Regiment 75
- Panzer-Abwehr-Abteilung 39
- Pionier-Bataillon 39
- Nachrichten-Abteilung 39
- Sanitäts-Abteilung 40

3. Schützen-Brigade (3. Sch.Brig.) D

XVI. Armeekorps

Eberswalde

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Brigadekommandeur: Oberst Angern (Kdr. Kav.Rgt.9) (U. Sch.Rgt.3)


Hauptmann (E) Georgi
Hauptmann Reckleben (Sch.Rgt.3) (U. Sch.Rgt.3)


Schützen-Regiment 3
Kraftrad-Schützen-Bataillon 3

3. Panzer-Brigade (3. Pz.Brig.) D

XVI. Armeekorps

Berlin

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939Brigadekommandeur: Oberst Stumpff (U. Sch.Rgt.3)


Major (E) Runge
Hauptmann Ziegler (U. Pz.Rgt.6) Adjutant


Panzer-Regimenter 5 und 6

4. Panzer-Division (4PD) D

XVI. Armeekorps

Würzburg

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Divisionskommandeur: Generalmajor Reinhardt (Kdr. 1. Sch.Brig.)


Generalstab
Major Freiherr von Schleinitz (Pz.Rgt.6)
Hauptmann Staedke (Kr. Akad.) (U. Beob.Abt.3) z. Dienstl. Kdt.


Stab
Major Schmilauer (St. 1. Pz.Div.) (U. Kf.7)
Hauptmann (E) Prollius
Hauptmann (E) Dr. Krebs
Hauptmann von Fabeck (Kdtr. Würzburg) (U. Sch.Rgt.12) Adjutant
Oberleutnant (W) Zöller (Pz.Rgt.4)


Divisionsarzt: Oberfeldarzt Dr. Ernst Straub (San.Abt.17) zugl. Kdr. d. San. Abt. 40


- Aufklärungs-Abteilung 7
- Artillerie-Regiment 103
- Schützen-Regiment 12
- Panzer-Abwehr-Abteilung 49
- 3. Kompanie Pionier-Bataillon 79 (unterstellt Pionier-Bataillon 17)
- Sanitäts-Abteilung 40

5. Panzerbrigade (5. Pz.Brig.) D

XVI. Armeekorps

Bamberg

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Brigadekommandeur: Generalmajor von Hartlieb genannt Walsporn (Kdr. 2. Pz.Brig.)


Hauptmann (E) Krummhauer
Hauptmann von Harling (Pz.Rgt.2) (U. Pz.Rgt.2) Adjutant


Panzer-Regimenter 35 und 36

5. Panzer-Division (5PD) D

Gültig ab 24.11.1938

XVI. Armeekorps

Oppeln

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939Divisionskommandeur: Generalleutnant von Vietingshoff genannt ScheelGeneralstab
Major Thunert
Hauptmann Liebig (Kr. Akad.) (U. Pz.Rgt.2)


Stab
Major Dr. Ing. Weerts (U. Pz.Abw.Abt.9)
Rittmeister Büsing (U. Kav.Rgt.10)
Oberleutnant (W) Lunau (Pz.Rgt.2 m. 1.12.38)


Divisionsarzt: Oberfeldarzt Dr. Gmend


- Aufklärungs-Abteilung 8
- Artillerie-Regiment 116
- Schützen-Regimenter 13 und 14
- 1. und 2. Kompanie Panzer-Abwehr-Abteilung 53 (unterstellt Pz.Abw.Abt.8)
- 1. und 2. Kompanie Pionier-Bataillon 89 (unterstellt Pionier-Bataillon 28)
- Sanitäts-Abteilung 55

8. Panzer-Brigade (8. Pz.Brig.) D

XVI. Armeekorps

Sagan

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939Brigadekommandeur: Oberst Haarde (Kdr. Pz.Rgt.8) (U. Pz.Rgt.8)


Hauptmann von Frankenberg und Proschlitz (Pz.Rgt.8) (U. Pz.Rgt.8) AdjutantPanzer-Regimenter 15 und 31

Artilleriekommandeur XVI D

Berlin

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Artilleriekommandeur: Oberst Henrici (Kdr. AR29) (U. AR29)


Stab
Hauptmann (E) Dr. Hellmich
Oberleutnant Schröter (AR73) (U. AR73)


Dem Korps unmittelbar unterstellt:
- Pionier-Bataillon 62
- Kommandeur der Nachtrichtentruppe XVI mit Nachrichten-Abteilung 62

XVII. Armeekorps D

Salzburg

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandierender General: General d. Inf. Kienitz
General z.b.V.: Generalleutnant Kubena
Chef des Generalstabes (Ia) Oberst Dr. Rendulic


Generalstab
Major von Thadden
Major Sauberzweig
Major Radke
Hauptmann Doering zugl. Kdt. d. Transportbezirk Wien
Hauptmann Elchlepp


Stab
Oberst (E) Giehrach
Oberst (E) von Cramm
Oberstleutnant (E) Lukesch
Oberstleutnant Keil (U. Pz. Abt. 33) hmot
Oberstleutnant Debek (Pio. Btl. 82)(U. Pio. Btl. 82) Pio
Oberstleutnant (E) Graf von Marogna – Redwitz
Oberstleutnant (E) Ulrich
Oberstleutnant von Herff (U. IR15) Adjutant
Oberstleutnant (E) Schreyer
Oberstleutnant (E) Jacobsen
Major (E) Blumstengel
Major (E) Eidam
Major (E) von Neuhaus
Major (E) Dr. Haenert
Major Wilna (U. IR134)
Major (E) Barenthin
Major (E) Imhoff
Major (E) Böhme
Major (W) Held
Major (E) Dittmer
Major (E) Lang
Major (E) Hotzel
Major (E) Dr. von Dickhuth - Harrach
Hauptmann (E) Schmalschläger
Hauptmann (E) Dr. Freyseng
Hauptmann (E) Reinsdorff
Hauptmann (E) Schindelmeiser
Hauptmann (E) Dicke
Hauptmann (E) Stitzinger
Hauptmann (E) Putz
Hauptmann (E) Schrader
Hauptmann (E) Sippel
Oberleutnant Nellhiebel (U. IR134) Adjutant z. b. V.


Korpsarzt Generalarzt Dr. Zimmer
Oberstarzt (E) Dr. Hoffmann
Oberstabsarzt Dr. Donle
Stabsarzt Dr. Berger Adjutant


Korpsveterinär: Oberstveterinär Dr. Kiesewetter
Oberstveterinär (E) Dr. Zerzawy
Stabsveterinär Dr. Deglerk Adjutant

Artilleriekommandeur 44 D

XVII. Armeekorps

Stammersdorf (vorläufig Wien)

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939Artilleriekommandeur: Oberst Jodl
(Art. Chef O.K.W.) (U. AR7)


Generalstab


Stab
Major (E) Fröhlich
Oberleutnant Grammont (AR109) (U. AR109)


- Artillerie-Regiment 96 mit I. Abt. Artillerie-Regiment 97
- Artillerie-Regiment 109
- Beobachtungs-Abteilung 44

44. Infanterie-Division (44ID) D

XVII. Armeekorps

Wien

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Divisionskommandeur: Generalleutnant Schubert


Generalstab
Major Hermann
Hauptmann Dr. Augendopler


Stab
Major Biermann (U. IR6)
Major (E) Kornprobst
Oberleutnant (W) Bley


Divisionsarzt: Oberstarzt Dr. Hans Schmidt I, zugl. Kdr.d. San. Abt. 44
Adjutant Stabsarzt Dr. Fahrnholz, zugl. San. Abt. 44


Divisionsveterinär: Oberfeldveterinär Dr. Werner


- Infanterie-Regimenter 131, 132 und 134
- Panzer-Abwehr-Abteilung 46
- Pionier-Bataillon 80
- Nachrichten-Abteilung 64
- Sanitäts-Abteilung 44

45. Infanterie-Division (45ID) D

XVII. Armeekorps

Linz (Donau)

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Divisionskommandeur: Generalmajor Materna


Generalstab
Major Münch
Hauptmann Steinitz


Stab
Oberstleutnant (E) Leeb
Hauptmann Harhausen (U. AR39)
Oberleutnant (W) Barckow


Divisionsarzt: Oberstarzt Dr. Ernst Henneberg zugl. Kdr. d. San. Abt. 45
Adjutant Stabsarzt Dr. Schütte zugl. San. Abt. 45


Divisionsveterinär
: Oberfeldveterinär Dr. Hubmair


- Infanterie-Regimenter 130, 133 und 135
- Artillerie-Regiment 98 mit I. Abt. Artillerie-Regiment 99
- Panzer-Abwehr-Abteilung 45
- Pionier-Bataillon 81
- Nachrichten-Abteilung 65
- Kraftfahr-Abteilung 17
- Sanitäts-Abteilung 45

Heeresdienststelle 30 (H. Dienststelle 30) D

XVII. Armeekorps

Krems (Donau)

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur: Oberst Engelbrecht (Kdr. H. Dienststelle 11) (U. Kav.Rgt. 9)


Generalstab
Hauptmann Zoeller


Stab
Oberstleutnant (E) Richter
Hauptmann (E) Dipl. Ing. Graf
Hauptmann (E) Dr. Skarwada Adjutant


Ausbildungsleiter
Bruck (Leitha)
Linz (Donau)
Mistelbach
Waidhofen (Thaya)
Znaim

Wehrersatzinspektion Linz (Donau) D

XVII. Armeekorps

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Inspekteur: Oberst Riebesam (U. Schütz.Rgt.12)


Generalstab


Stab
Oberstleutnant (E) Schreiber
Major (E) Pohl
Major (E) Oehler
Major (E) Pokay
Major (E) Hammer
Major (E) Fricke Adjutant
Hauptmann (E) Hölscher
Hauptmann (E) von Stieglitz
Hauptmann (E) Dipl. Landw. Dr. Vogel
Hauptmann (E) Fink
Hauptmann (E) Walter
Hauptmann (E) Geisler

Wehrersatzbezirksarzt Oberstarzt (E) Dr. Hruška
Wehrbezirkskommandos
Böhmisch Krumau
Linz (Donau)
Ried (Innkreis)
Steyr
Wels

Wehrersatzinspektion Niederdonau D

XVII. Armeekorps

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Inspekteur: Z. Zt. Durch einen Offizier der Luftwaffe besetzt


Generalstab


Stab
Oberstleutnant (E) Provasi
Oberstleutnant (E) Szerny
Oberstleutnant (E) Winkels - Herding
Major (E) Luckmann
Major (E) Schrader
Major (E) Metterhausen
Major (E) Hafner
Major (E) Dangl
Major (E) Lenguick Adjutant
Hauptmann (E) Wisiak
Hauptmann (E) Beushausen
Hauptmann (E) Goerke
Hauptmann (E) Gebauer
Hauptmann (E) Urbanek

Wehrersatzbezirksarzt Oberfeldarzt (E) Dr. Zoellner


Wehrbezirkskommandos
Baden (b Wien)
Krems (Donau)
Melk
Nikolsburg
St Pölten
Wiener Neustadt
Znaim
Zwettl

Wehrersatzinspektion Wien D

XVII. Armeekorps

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Inspekteur: Generalleutnant Schwarznecker


Generalstab


Stab
Oberstleutnant (E) Lendenfeld
Major (E) Henkel
Major (E) Emmer
Major (E) Seeger
Major (E) Rohleder
Major (E) Kenn
Major (E) Wesselý
Major (E) Kerschbaumer
Major (E) Cossio
Major (E) Pregartbauer
Major (E) Steinmann
Major (WE) Müller
Hauptmann (E) Schebesta
Hauptmann (E) Strobl
Hauptmann (E) Dr. Klages
Hauptmann (E) Fischer
Hauptmann (E) Zinnert

Wehrersatzbezirksarzt Oberfeldarzt (E) Dr. BurgerWehrbezirkskommandos
Wien I
Wien II
Wien III
Wien IV
Dem Korps unmittelbar unterstellt:
- Kommandanturen (St.) Wien und Linz (Donau)
- Kommandanturen der Truppenübungsplätze Bruck (Leitha) und Döllersheim
- Kavallerie-Regiment 11
- Kommandeur der Panzerabwehrtruppe XVII
- Kommandeur der Pioniere XVII mit Pionier-Bataillon 70
- Kommandeur der Nachrichtentruppe XVII mit Nachrichten-Abteilung 66 mit 1. (Fe) u.
2. (Fe Betr) Kp. Nachrichten-Abteilung 81

- Wehrkreisremonteschule Schloßhof

I./Aufklärungs-Regiment 9 (I./Aufkl.Rgt.9) D

Offizierstellenbesetzung 21.09.1939


I. Bataillon (I./Aufkl.Rgt.9)
Kommandeur Oberstleutnant Vichytil
Adjutant Oberleutnant Thiele

Pionierzug
Zugführer Leutnant Ruppert

1. Schwadron (Kradschütze)
Chef Leutnant Hermann
Zugführer Leutnant Ellfeld
Zugführer Leutnant Aggermann

2. Schwadron (Kradschütze)
Chef Leutnant Urban
Zugführer Leutnant Symons

3. Schwadron (Kradschütze)
Chef Oberleutnant Soldan
Zugführer Leutnant Ostendal
Zugführer Leutnant Leinert
Zugführer Oberfahnrich Berhar

4. Schwadron (schwere)
Chef Rittmeister Schulz
Zugführer Leutnant Stamm
Zugführer Leutnant Graf von Hertling

Grenadier-Regiment 368 (Gr.Rgt.368) D

Offizierstellenbesetzung Sommer 1943

Stab Gr. Rgt. 368
Kommandeur Oberstleutnant Golchert
- - - - - - - - - -Major Dr. Rude
Nachf. Major d. R. G. Müller (ab 10.43)
Adjutant Hauptmann d. R. Focke
- - - - - - -Hauptmann d. R. Dr. Fritz
Ordonnanzoffizier Oberleutnant d. R. Eduard Knaack
Nachf. Oberleutnant d. R. Otto Bösel
Nachrichtenoffizier ?
Verplegungsoffizier ?
Rgt. Arzt Stabsarzt Dr. Herbert Bublitz
Rgt. Veterinär Stabsveterinär Dr. Kurt Kriebel
Zahlmeister Oberzahlmeister Johannes Meyer
Sanitäter Sanitäts-Feldwebel Günther Korloch

Stabskompanie
Führer Hauptmann d. R. Oskar Thielmann
Ia Schreibst. Oberfeldwebel d. R. Tonn
IIa Schreibst. Unteroffizier Bernards

Musikzug
Zugführer Stabsfeldwebel Hermann Zabel

Nachrichtenzug
Zugführer ?

Radfahrzug
Zugführer ?

Pionierzug
Zugführer Leutnant d. R. Oskar Freyer

leichte Infanterie Kolonne
Chef Oberleutnant d. R. Erich Ehlert
Zugführer ?
Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Bedemann


I. Bataillon (I./IR368)
Kommandeur Major Otto Hacker
Nachfolger -
Adjutant Leutnant d. R. Wunderlich
Nachf. Leutnant d. R. Dierking
Ordonnanzoffizier Leutnant d. R. E. Schmidt kia 22.2.43
Nachf. ?
Tr. Arzt Stabsarzt Dr. Paul Wemer
Zahlmeister Zahlmeister Reich
Ia Schreib. Feldwebel d. R. Wolter

1. Kompanie
Chef Hauptmann Wilke
Nachf. Leutnant d. R. Oskar Freyer
Zugführer Leutnant Grothen
Zugführer Leutnant Dierking
Zugführer Oberfeldwebel Farschner

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Hagemann

2. Kompanie
Chef Hauptmann d. R. Behm kia 16.10.43
Nachfolger Oberleutnant d. R. Schmidt
Zugführer Feldwebel Thurow, Oberleutnant Endlich
Zugführer Feldwebel W. Seifert, Feldwebel H. Reinecke
Zugführer Oberfahnrich Salomon, Oberfahnrich Wendt

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Kurt Kumke

3. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Langheld (bis 10.43)
Zugführer Oberfeldwebel d. R. Gohde (Stv. Kp.Führer)
Zugführer Feldwebel d. R. Honig

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Weckert

4. Kompanie
Chef Hauptmann d. R. Queetz
Nachf. Leutnant Fritz Günther Bartel
Zugführer Feldwebel d. R. Erich Behnke
Zugführer Feldwebel d. R. Willi Bähne
Zugführer Feldwebel d. R. Richard Krohn
Kp.Tr.Führer Feldwebel d. R. Werner Franke

Hauptfeldwebel Stabsfeldwebel d. R. Erwin Nachtwey


II. Bataillon (II./IR368)
Kommandeur Hauptmann d. R. de Maight
Adjutant ?
Ordonnanzoffizier ?
Tr. Arzt Assistenzarzt Dr. Garbe
Zahlmeister (Iva) ?

5. Kompanie
Chef Hauptmann d. R. de Maight
Nachf. Oberleutnant d. R. O. Bösel, Oberleutnant d. R. Nedermann
Zugführer Leutnant d. R. Alard von Rohr
Zugführer Oberfahnrich dr. K.-G. Bruchmann
Zugführer Stabsfeldwebel Toppel

Hauptfeldwebel Unteroffizier Köberle

6. Kompanie
Chef ?
Zugführer ?

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Töwe

7. Kompanie
Chef ?
Zugführer Leutnant d. R. Richard Klein

Hauptfeldwebel ?

8. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Müller
Zugführer

Hauptfeldwebel Feldwebel d. R. Werner Erdmann


III. Bataillon (III./IR368)
Kommandeur Major d. R. Dr. Erwin Rude
Nachf. Hauptmann d. R. de Maight
Adjutant Oberleutnant Rudolf Berner
Nachf. ?
Ordonnanzoffizier Leutnant d. R. Helmut Werner
Tr. Arzt Stabsarzt Dr. Bublitz (auch Rgt.Arzt)
Assistenzarzt Dr. Fröhlich
Zahlmeister (Iva) Zahlmeister d. R. Hans Axen
Btl. Schrein. Oberfeldwebel d. R. Rothe
Waffen u. Gerät Unteroffizier Unverhau

9. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Held
Nachf. Leutnant d. R. Herzog
Zugführer ?

Hauptfeldwebel ?

10. Kompanie
Chef Hauptmann d. R. Andreas Rosewich
Zugführer Leutnant d. R. Kämpf, Oberfeldwebel Alfred Mix
Zugführer Oberfeldwebel Hermann Marquard wia II. 43
Zugführer Feldwebel d. R. Mittler, Leutnant Braun
Zugführer Oberfeldwebel d. R. Robert Zühlsdorf
Zugführer Stabsfeldwebel-Fahnenjunker Fritz Amft

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Werner Holznagel


11. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Walter Speer
Zugführer ?

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Achterberg

12. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Adolf Schlüter
Zugführer I. Leutnant d. R. Koenen wia 14.II.44
Zugführer II. Feldwebel d. R. Moerke
Zugführer III. Feldwebel d. R. Klien kia 10.10.43
Zugführer IV. Feldwebel d. R. Perlebach
Kp.Tr.Führer Feldwebel Erich Lubitz

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Krüger


13. Kompanie (I.G.)
Chef Oberleutnant d. R. Friedrich – Wilhelm Guttmann
Zugführer Stabsfeldwebel Ernst Matz
Zugführer Leutnant d. R. Theodor Schulz
Zugführer Feldwebel d. R. Christian Lang

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Albert Müller

14. Kompanie (Pz.Abw.)
Chef Oberleutnant d. R. Josef Irl
Zugführer Leutnant d. R. Witt
Zugführer Feldwebel d. R. Gall wia Herbst ‘43
Zugführer Feldwebel d. R. Fr. Brand

Hauptfeldwebel Oberfeldwebel d. R. Rudolf Wisbeck

Samstag, 28. März 2009

Beobachtungsabteilung 22 (Beob.Abt.22) D


Offizierstellenbesetzung 01.10. 1939

Stab
Kommandeur Oberstleutnant Ries
Adjutant Oberleutnant Thilo
Ordonnanzoffizier Leutnant Rosenow
Verpflegungsoffizier Oberleutnant Wellbrock
Nachrichtenoffizier Oberleutnant Havemann
Meterologe Leutnant Relling


1. Batterie (Vermessung)
Chef Oberleutnant Heinemann
Batterie Offizier Leutnant Kröger
Batterie Offizier Leutnant Zankel
Batterie Offizier Leutnant Hegmann
Batterieführer Wachtmeister Herms


2. Batterie (Schallmeβ)
Chef Hauptmann Horn
Batterie Offizier Leutnant Scheele (AR22)
Batterie Offizier Oberleutnant Ramm
Batterie Offizier Leutnant Stöver
Batterie Offizier Leutnant Rieckhoff
Batterie Offizier Leutnant Deetjen


3. Batterie (Lichtmeβ)
Chef Leutnant Meier
Batterie Offizier Leutnant Bakenhus
Batterie Offizier Leutnant Willms
Batterie Offizier Leutnant Dr. E. Meier
Batterie Offizier Leutnant Helmerichs
Batterie Offizier Leutnant Vollminghoff


Standort:
Bremen

Beobachtungsabteilung 22 (Beob.Abt.22) D


Offizierstellenbesetzung 01.10.1939

Stab
Kommandeur Oberstleutnant Ries
Adjutant Oberleutnant Thilo
Ordonnanzoffizier Leutnant Rosenow
Verpflegungsoffizier Oberleutnant Wellbrock
Nachrichtenoffizier Oberleutnant Havemann
Meterologe Leutnant Relling
Abt. Arzt Stabsarzt Dr. Diemann


1. Batterie (Vermessung)
Chef Oberleutnant Heinemann
Batterie Offizier Leutnant Kröger
Batterie Offizier Leutnant Zankel
Batterie Offizier Leutnant Hegmann
Batterieführer Wachtmeister Herms


2. Batterie (Schallmeβ)
Chef Hauptmann Horn
Batterie Offizier Oberleutnant Ramm
Batterie Offizier Leutnant Stöver
Batterie Offizier Leutnant Rieckhoff
Batterie Offizier Leutnant Deetjen


3. Batterie (Lichtmeβ)
Chef Leutnant Meier
Batterie Offizier Leutnant Bakenhus
Batterie Offizier Leutnant Willms
Batterie Offizier Leutnant Dr. E. Meier
Batterie Offizier Leutnant Helmerichs


Standort:
Bremen

I. Abteilung Artillerie-Regiment 58(I./AR58) D

Offizierstellenbesetzung 20.7. 1940

I. Abteilung (I./AR58)
Kommandeur Oberstleutnant Enno Metger
Adjutant Oberleutnant Ottfrid Schönbach
Nachrichtenoffizier Leutnant d. R. Paul Wosilat
A.V.Ko. Leutnant d. R. Walter Doden
A.V.T. Leutnant Hans Kohlmorgen
Arzt Ass.-Arzt d.R. Dr. Johannes Schmidt
Veterinär Veterinär d. R. Dr. Hans Koll

Nachrichtenzug
Zugführer Leutnant d. R. Paul Wosilat

1. Batterie
Chef Hauptmann d. R. Dr. Walter Rogge
Batterie Offizier Leutnant d. R. Dietrich Tönnies
Nachrichtenoffizier Leutnant Otto Prilipp
Mun.-Staffelführer Leutnant Herbert Adam

2. Batterie
Chef Hauptmann Wilhelm Schuster
Batterie Offizier Oberleutnant Heinrich Pösse
Nachrichtenoffizier Leutnant d. R. Karl Sick
Mun.-Staffelführer Leutnant Friedrich-Wilhelm Morisse

3. Batterie
Chef Hauptmann d. R. Friedrich Plate
Batterie Offizier Leutnant Heinz Langauer
Nachrichtenoffizier Leutnant d. R. Herbert Asseler
Mun.-Staffelführer Leutnant Karl Krome

Freitag, 20. März 2009

XVIII. Armeekorps D

Salzburg

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandierender General: General d. Inf. Beyer
General z.b.V.: Generalleutnant Schaller – Kalibe
Chef des Generalstabes (Ia) Oberst Konrad


Generalstab
Oberstleutnant Hofmann
Major Roßmann
Hauptmann Schmidt von Altenstadt
Hauptmann Heymer


Stab
Oberst (E) Lagger
Oberstleutnant Marcinkiewicz (U. Pio.Btl.85) Pio
Oberstleutnant (E) Nadrowski
Oberstleutnant Noeldechen (U. AR18) 1. Adjutant (IIa)
Major (E) Pönner
Major (E) Meiser
Major (E) Siggel
Major (E) Scholtz
Major (E) Brabec
Major (E) Hutschenreuther
Major Kletter (Geb.Jäg.Rgt.136) (U. Geb.Jäg.Rgt.136) Adjutant z.b.V.
Major (E) Ludwig
Major (E) Leydecker
Major Fernbacher (U. Geb.Jäg.Rgt.136) 2. Adjutant (IIb)
Major (E) Freiherr von Stetten
Major (E) Dr. Hecker
Major (E) Helfferich
Major (E) Hofmeier
Major (E) Lemke
Major (E) von Gamm
Hauptmann (E) Uihlein
Hauptmann (E) Manz
Hauptmann (E) Foerster
Hauptmann (E) Tietz
Hauptmann (E) Huppe
Hauptmann (E) Watteck
Hauptmann (E) Grotjan
Hauptmann Schleicher (U. Kf.18) hmot
Hauptmann (W) Böhmert


Korpsarzt Oberstarzt Dr. Grosse
Oberstarzt Dr. Angermayer
Oberstabsarzt Dr. Rudolf Schmidt II
Stabsarzt Dr. Wilhelm-Otto Schaefer Adjutant


Korpsveterinär: Oberstveterinär Dr. Ott
Oberfeldveterinär (E) Rausch
Stabsveterinär Dr. Hans Schmid Adjutant

3. Gebirgs-Division (3. Geb.Div.) D

XVIII. Armeekorps

Graz

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Divisionskommandeur: Generalmajor Dietl


Generalstab
Oberstleutnant Ringel
Hauptmann Haidlen


Stab
Oberstleutnant Malichek (U. Kf.18) St.Offz.
Hauptmann (E) Dr. Knopf
Hauptmann Herrmann (U. IR89)
Oberleutnant (W) Schreiner


Divisionsarzt: Oberstarzt Dr. Hinteregger zugl. Kdr. d. Geb. San. Abt. 43
Adjutant Stabsarzt Dr. Feurle zugl. Geb. San. Abt. 43


Divisionsveterinär: Oberstabsveterinär Dr. Gaggermeier
(Rgt.Vet. Geb.AR112, zugl. Mit Wahrn. d. Gesch. d. Div. Vet. 3. Geb. Div. beauftr.)


- Gebirgs-Jäger-Regimenter 138 und 139
- Gebirgs-Artillerie-Regiment 112
- Gebirgs-Panzerabwehr-Abteilung 48
- Gebirgs-Pionier-Bataillon 83
- Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 68
- Gebirgs-Sanitäts-Abteilung 43

Artilleriekommandeur XVIII D

Salzburg

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Artilleriekommandeur: Oberst Martinek
(z. Verf. Ob. D. H. [Sonst. Offz.]) (U. AR110)


Generalstab


Stab
Leutnant Nülle (St. Gen. Kdo. XVIII. AK) (U. AR58)


- Gebirgs-Beobachtungs-Abteilung 38

2. Gebirgs-Division (2. Geb.Div.) D

XVIII. Armeekorps

Innsbruck

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Divisionskommandeur: Generalmajor Feurstein


Generalstab
Major Degen (Geb.Jäg.Rgt.100)
Hauptmann Macher


Stab
Oberst (E) Patscheiber
Major (E) Dr. Ziegler
Major Freiherr von und zu Ausseß (U. Geb.Jäg.Rgt.99)


Divisionsarzt: Oberstarzt Dr. Lipf zugl. Kdr.d. Geb. San. Abt. 42
adjutant Stabsarzt Dr. Wilhelm Schmidt II zugl. Geb.San. Abt. 42


Divisionsveterinär: Oberfeldveterinär Dr. Brodinger


- Gebirgs-Jäger-Regiment 136 mit II. Btl. Gebirgs-Jäger-Regiment 140 und Gebirgs-Jäger-Regiment 137
- Gebirgs-Artillerie-Regiment 111 mit I. Abt. Gebirgs-Artillerie-Regiment 113
- Gebirgs-Panzerabwehr-Abteilung 48
- Gebirgs-Pionier-Bataillon 82
- Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 47
- Gebirgs-Sanitäts-Abteilung 42

Heeresdienststelle 10 (H. Dienststelle 10) D

XVIII. Armeekorps

Klagenfurt

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur: Generalleutnant Doehl


Generalstab
Hauptmann Müller


Stab
Major (E) Sorge
Hauptmann (E) Brunner
Hauptmann (E) Ruf


Ausbildungsleiter
Innsbruck
Landeck (Tirol)

Heeresdienststelle 20 (H. Dienststelle 20) D

XVIII. Armeekorps

Klagenfurt

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur: Generalmajor Nagy


Generalstab
Hauptmann Michael

Stab
Oberstleutnant (E) Prohaska
Major (E) Schilasky
Major (E) Schablow
Major (E) Wagner
Hauptmann (E) Kralik


Ausbildungsleiter
Graz
Klagenfurt
Spittal (Drau)

Wehrersatzinspektion Graz D

XVIII. Armeekorps

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Inspekteur: Generalleutnant Lüters


Generalstab


Stab
Oberstleutnant (E) Korfelt
Oberstleutnant (E) von Heffels
Oberstleutnant (E) Dworzak
Major (E) von Maubeuge
Major (E) Kamper
Major (E) Dr. Hebensperger
Major (E) Lange
Hauptmann (E) Fell
Hauptmann (E) Frank
Hauptmann (E) Döpke
Hauptmann (E) von Schnehen
Hauptmann (WE) Kores
Hauptmann (E) Dankworth
Oberleutnant (E) Schreyögg


Wehrersatzbezirksarzt Oberstarzt (E) Dr. Beltinger


Wehrbezirkskommandos
Fürstenfeld
Graz
Judenburg
Klagenfurt
Leibnitz
Leoden
Spittal (Drau)

Wehrersatzinspektion Innsbruck D

XVIII. Armeekorps

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Inspekteur: Generalmajor Clößner


Generalstab


Stab
Oberstleutnant (E) Frauenholz
Major (E) Kirsch
Major (E) Stadler
Major (E) Besch
Major (E) Schabel
Major (E) Schwengers
Major (E) Freiherr von Mauchenheim genannt Bechtolsheim
Hauptmann (E) Peter
Hauptmann (E) Döpke
Hauptmann (E) Vogl
Hauptmann (WE) Clemen


Wehrersatzbezirksarzt Oberstabsarzt (E) Dr. Siber

Wehrbezirkskommandos
Bregenz
Innsbruck
Salzburg


Dem Korps unmittelbar unterstellt:
- Kommandantur (St.) Salzburg
- Kommandanturen der Truppenübungsplätze Seethaler Alpe und Wattener Lizum
- Kommandeur der Panzerabwehrtruppe XVIII
- Kommandeur der Pioniere XVIII mit 4. (E) Kp. Gebirgs-Pionier-Bataillon 84 und Gebirgs-Pionier-Bataillon 85
- Kommandeur der Nachrichtentruppe XVIII mit Nachrichten-Abteilung 70
- Gebirgs-Kraftfahr-Abteilung 18
- Psychiologische Prüfstelle XVIII
- Wehrmachtsfürsorge– und Versorgungsamt Salzburg

Sonntag, 15. März 2009

Infanterie-Regiment "Großdeutschland“ D

Gliederung Dezember 1940


Stab

Nachrichtenzug

Musikkorps

Kradschützenzug


I. Bataillon
1. Schützen-Kompanie (12 le.M.G., 3 le.Gr.Wf.)
2. Schützen-Kompanie (12 le.M.G., 3 le.Gr.Wf.)
3. Schützen-Kompanie (12 le.M.G., 3 le.Gr.Wf.)
4. schwere Kompanie (12 s.M.G., 6 s.Gr.Wf.)


II. Bataillon
5. Schützen-Kompanie (12 le.M.G., 3 le.Gr.Wf.)
6. Schützen-Kompanie (12 le.M.G., 3 le.Gr.Wf.)
7. Schützen-Kompanie (12 le.M.G., 3 le.Gr.Wf.)
8. schwere Kompanie (12 s.M.G., 6 s.Gr.Wf.)


III. Bataillon
9. Schützen-Kompanie (12 le.M.G., 3 le.Gr.Wf.)
10. Schützen-Kompanie (12 le.M.G., 3 le.Gr.Wf.)
11. Schützen-Kompanie (12 le.M.G., 3 le.Gr.Wf.)
12. schwere Kompanie (12 s.M.G., 6 s.Gr.Wf.)


IV. Bataillon
13. leichte Infanterie-Geschütz-Kompanie (6 le.Inf.Gesch.)
14. Panzer-Jäger-Kompanie (12 3,7cm PAK)
15. schwere Infanterie-Geschütz-Kompanie (4 s.Inf.Gesch.)
16. Stug-Kompanie (Stug-Batterie 640) (6 Stug 7,5cm)V. Bataillon
17. Kradschützen-Kompanie
18. Pionier-Kompanie
19. Nachrichten-Kompanie
20. Flak-KompanieArtillerie-Abteilung 400
1. Batterie
2. Batterie
3. BatterieNachschubführer 400
I. Kolonne
II. Kolonne
III. Kolonne
IV. Kolonne
Kfz. Werkstattzug

Generalkommando der Grenztruppen Saarpfalz D

Kaiserslautern

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandierender General: General d. Pioniere Kuntze
Chef des Generalstabes (Ia) Oberst Fretter – Pico (Gen. St. d. H.)


Generalstab
Oberstleutnant Müller
Hauptmann von Einem
Hauptmann Thien (U. AR2) z. Dienstl. kdt.


Stab
Oberstleutnant (E) Simon
Oberstleutnant (E) Winiwarter
Oberstleutnant (E) Koehler
Major z. D. Kretzschmar (St. O. St. Wendel [Saar])
Major (E) Schröer (St. O. Landau [Pfalz])
Major (E) Münchow
Major Beck (U. IR118) Adjutant (IIa)
Major (E) Wougk (St. O. Homburg [Saar])
Major Henne
Hauptmann (E) Schulde
Hauptmann Stolze (IR110) (U. IR110)
Hauptmann (E) Hock (St. O. Homburg [Saar])
Hauptmann (E) Greiß (St. O. Landau [Pfalz])
Oberleutnant (W) Hausen
Leutnant Abele (IR118) [Grz. IR127] (U. Grz. IR127)

Korpsarzt: Mit Wahrn. d. Gesch. beauftr.:
Oberstarzt Dr. Danielsen (Sani.Abt.36) zugl. Kdr. d. Grz.Sani.Abt.52
Oberarzt Hermann Arnold (Sani.Abt.36) zugl. Grz.Sani.Abt.52

Korpsveterinär: Mit Wahrn. d. Gesch. beauftr.:
Oberstveterinär Dr. Karl Berger (Div.Vet. 11.Div.)


Artilleriekommandeur beim Generalkommando der Grenztruppen Saarpfalz

Kaiserslautern


Artilleriekommandeur Generalmajor Ing. Moro


Stab
Oberst Freiherr von Werthern (St. Kdo. St. Kaiserslautern) (U. AR14)
Leutnant Goebel (AR36) (U. AR36)


I. Abteilung Grenz-Artillerie-Regiment 105
I. Abteilung Grenz-Artillerie-Regiment 105


Dem Korps unmittelbar unterstellt:
- Grenz-Infanterie-Regiment 125 m. Grz.Inf.Btl. 126
- Grenz-Infanterie-Regiment 127 m. I. Btl.Grz.Inf.Rgt.128 u. I. Btl.Grz.Inf.Rgt.129
- Maschinengewehr-Bataillone 10, 13 und 14
- Kommandeur der Pioniere beim Generalkommando der Grenztruppen Saarpfalz mit
Grenz-Pionier-Bataillon 73
- Kommandeur der nachrichtentruppe beim Generalkommando der Grenztruppen Saarpfalz
- Grenz-Sanitäts-Abteilung 52
- Festungsinspektionen V und VI
- Ausbildungsleiter Landau (Pfalz), Saarbrücken, Saarlautern und Zweibrücken

2. Panzer-Division (2PD) D


Wien

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Divisionskommandeur Generalleutnant Rudlof Veiel


Generalstab
Major i.G. August-Viktor von Quast (Pz.Rgt.6 m. 1.12.38) Chef des Stabes (Ia)
Hauptmann Fieger (U. Pz.Abw.Abt.32) z. Dienstl. kdt.


Stab
Major König (U. Pz.Rgt.3) adjutant (IIa)
Major Haustein (St. h. Gru.Kdo.5 m. 1.12.38) (U. Kf.17)
Hauptmann (E) Forster
Hauptmann (E) Straumer
Hauptmann (W) Rieger

Divisionsarzt: Oberstarzt Dr. Reiter (Sani.Abt.44), zugl. Kdr. d. Sani.Abt.38


Aufklärungs-Abteilung 5
Artillerie-Regiment 74 mit I. Abteilung Art.Rgt.110
Panzer-Abwehr-Abteilung 38
Pionier-Bataillon 38
Nachrichten-Abteilung 38
Sanitäts-Abteilung 382. Schützen-Brigade

Wien


Brigadekommandeur Generalmajor Gawantka (Kdr. 3.Sch.Brig.)

Hauptmann (E) Scholber
Hauptmann Freiherr von Süßlind – Schwendi (U. Pz.Abw.Abt.38)


Schützen-Regiment 2
K
raftrad-Schützen-Bataillon 2


2. Panzer-Brigade

Wien


Brigadekommandeur Oberst von Prittwitz und Gaffron (Kdr. Pz.Rgt.2) (U. Pz.Rgt.2)

Hauptmann Grampe (U. Pz.Rgt.3)
Hauptmann (E) Schnabel


Panzer-Regimenter 3 und 4

4. leichte Division (4. le.Div.)D

St Pölten (vorläufig Wien)

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Divisionskommandeur Generalmajor Dr. Hubicki


Generalstab
Hauptmann Wagener (RR2)
Hauptmann von Necker


Stab
Oberstleutnant Mahr (U. Kf.17)
Major (E) Schmidl
Major (E) Jakubey
Hauptmann Graf von Pückler (U. Pz.Rgt.2)
Hauptmann (W) Malter

Divisionsarzt: Oberstarzt Dr. Kofler, zugl. Kdr. d. Sani.Abt.49


Kavallerie-Schützen-Regimenter 10 und 11
Aufklärungs-Regiment 9
Artillerie-Regiment 102
Panzer-Abwehr-Abteilung 50
Panzer-Abteilung 33
Pionier-Bataillon 86
Sanitäts-Abteilung 49

Freitag, 13. März 2009

Kommandostab Eifel D

Bonn

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Generalleutnant Raschick (Kdr. 4. Div.)


Generalstab
Major Heidkämper


Stab
Oberstleutnant Peschel (U. IR44)
Major (E) Dr. Wilke
Major Klosterkemper (U. IR69)
Major Schulz – Nadler (U. AR28)


Grenzkommandantur Trier
Kommandantur der Befestigungen bei Aachen

Kommandostab Oberrhein D

Baden - Baden

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939Kommandeur General d. Infanterie Wäger


Generalstab
Major Gundelach


Stab
Oberstleutnant Reidert (U. AR15)
Major (E) Wilhelm Delius (St. O. Freiburg[Breisgau])
Major (E) Karl Delius
Major (E) von Donat
Major (E) Wahl (St. O. Freiburg[Breisgau])
Major (E) Lorenz (St. O. Offenburg[Baden])
Major (E) Boexler
Major (E) Gereke
Hauptmann (E) Fahrenbruch


Festungsinspektion VII

Grenzkommandantur Küstrin D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandant Generalleutnant Sorsche


Generalstab
Major Jank (IR61)
Hauptmann Dissel (Kr. Akad.) (U. IR38) z. Dienstl. kdt.


Stab
Oberstleutnant Heyser (U. IR68)
Major (E) Ziegler
Major (E) Kriner
Hauptmann (E) Doxie
Hauptmann (E) Rudolph
Hauptmann (E) Dipl. Kfm. Wolfrom
Hauptmann Dr. Freiherr von Massenbach (St. Kdtr. Küstrin) (U. Beob.Abt.3)


Grenzkommandanturveterinär: Oberfeldveterinär Dr. Wilhelm Meyer (Rgt.Vet. IR31)


Grenz-Infanterie-Regimenter 121, 122 und 123
Grenz-Artillerie-Abteilung 101
Grenz-Pionier-Bataillon 71
1. (Nachr.) Kompanie Grenz-Nachrichten-Abteilung 71
Festungsinspektion III

Ausbildungsleiter
Küstrin
Meferitz
Schwiebus
Züllichau

Grenzkommandantur Trier D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandant Generalmajor Mattenklott


Generalstab
Hauptmann Hamberger
Hauptmann Naubé (U. IR68)


Stab
Major (E) von Leyser
Major (E) Graf von Sparr
Major Rieper (U. AR74)
Major Fabianek (U. IR84)
Major (E) Renner
Major (E) Bauer
Hauptmann (E) Wilke
Hauptmann (E) Stadelmaier
Hauptmann (E) Dr. Vielmetter
Hauptmann (WE) Grah


Grenzkommandanturveterinär: Mit Wahrn. d. Gesch. beauftr.:
Oberstabveterinär Dr. Eugen Bauer, Rgt.Vet. AR34


Grenz-Infanterie-Regiment 124
Maschinengewehr-Bataillone 2 und 3
Festungsinspektior VIII
Ausbildungsleiter Bitburg (Bz Trier) und Trier
Festungspionierstab 14


Ausbildungsleiter
Aschaffenburg
Hanau
Wetzlar

Landwehrkommandeur Hanau D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Landwehrkommandeur Generalmajor Groppe


Stab
Oberstleutnant (E) von Wussow
Major (E) Niehaus
Major (E) Schirmeister
Hauptmann (E) Kopp
Hauptmann (E) Schaeffer

Festungspionierstab 14


Ausbildungsleiter
Aschaffenburg
Hanau
Wetzlar

Landwehrkommandeur Heilbronn (Neckar) D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Landwehrkommandeur ?


Stab
Major (E) Scholz
Major (E) Nagl
Major (E) Fürstchen
Hauptmann (E) Ihlefeld
Hauptmann (E) Bennewitz
Hauptmann (E) VötschFestungspionierstab 10


Ausbildungsleiter
Heilbronn (Neckar)
Ludwigsburg
Pforzheim

Höherer Kavallerieoffizier 2 D

Darmstadt

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Oberst Hewelcke (U. KR13)

Rittmeister von Scheliha (KR17) (U. KR17

Höherer Kavallerieoffizier 3 D

Bamberg

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Generalleutnant Freiherr von Perfall

Rittmeister Braedel (U. KR6)

Höherer Kavallerieoffizier 4 D

Hannover

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Oberst Kleffel (U. KR14)

Oberstleutnant von Arnim (U. KR14)
Major (E) von Schroetter
Rittmeister von Hellermann (U. KR5)

Höherer Artillerieoffizier 5 D

Wien

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Generalleutnant Pfeffer (Art.Kdr.20)

Oberstleutnant Walther (St. H. Dienststelle 11) (U. AR70)

Höherer Panzerabwehroffizier 1 D

Berlin

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Generalleutnant von Puttkamer zugl. O.K.H., Höh. Pz.Abw.Offz. b. Chef d. schnellen Tr.

Hauptmann Engels zugl. O.K.H., b. Höh. Pz.Abw.Offz. b. Chef d. schnellen Tr. (U. O.K.H.)
Leutnant Strech (Pz.Abw.Abt.8) (U. Pz.Abw.Abt.8)

Höherer Panzerabwehroffizier 5 D

München

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Generalmajor Wagner (Kdr. Pz.Abw.Abt.Tr. VII)

Hauptmann Hennig (Kr. Akad.) (U. Pz.Rgt.3)

Höherer Pionieroffizier 1 D

Berlin

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Generalmajor Sachs (Kdr. d. Pi. IV)

Hauptmann von Stocki (Pi. Schule II) (U. Pi.Btl.3)

Höherer Pionieroffizier 2 D

Frankfurt (Main)

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Generalmajor Dennerlein

Hauptmann Stöckel (Pio.Btl.36) (U. Pio.Btl.36)

Höherer Pionieroffizier 3 D

Dresden

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Generalmajor Tiemann

Hauptmann Grunwald (Pio.Btl.26) (U. Pio.Btl.26)

Höherer Pionieroffizier 5 D

Wien

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Oberst Dehmel (Höh. Pio. Offz. 1) (U. Pio.Btl.6)

Oberst Baumgartner (U. Pio.Btl.81)
Hauptmann von Brockhusen (Pio.Btl.49) (U. Pio.Btl.49)

Höherer Nachrichtenoffizier 1 D

Berlin

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Generalleutnant Rudolph

Hauptmann Eckstein (U. NA1)

Höherer Nachrichtenoffizier 2 D

Frankfurt (Main)

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Generalleutnant Ruft

Major (E) Schwengberg
Hauptmann Raible (U. NA10)

Höherer Nachrichtenoffizier 3 D

Dresden

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Generalmajor Rußwurm

Hauptmann von Langheim (U. NA16)

Höherer Nachrichtenoffizier 5 D

Wien

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Kommandeur Oberst Schrader (U. NA7)

Hauptmann Beichele (U. NA47)
Oberleutnant von Oertzen (U. NA19)

Mittwoch, 11. März 2009

Transportkommandantur Augsburg D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Oberstleutnant Freiherr Röder von Diersburg (U.IR67)

Major (E) Wagner

Transportkommandantur Berlin D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Schlieper (U.Pio.Btl.6), siehe Gen. St. III. AK

Major (E) Homilius

Transportkommandantur Breslau D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Körner (U.Pio.Btl.1), siehe Gen. St. VIII. AK

Hauptmann (E) Walter

Transportkommandantur Dresden D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Woite (U.IR7), siehe Gen. St. IV. AK

Hauptmann (E) Borchers

Transportkommandantur Erfurt D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Oberstleutnant Loida (U.IR1)

Oberstleutnant (E) Voß

Transportkommandantur Essen D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Oberst von Raesfeld (U.IR49) zugl. m. Wahrn. der Gesch. d. Kdt. d. Transportbez. Wuppertal beauftr.

Transportkommandantur Frankfurt (Main) D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Emmenthal (U.AR2)

Hauptmann (E) Stengele

Transportkommandantur Frankfurt (Oder) D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Schön (MG-Btl.3) (U.MG-Btl.3)

Hauptmann (E) Dipl. Ing. Gnau

Dienstag, 10. März 2009

Transportkommandantur Halle (Saale) D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Major Ißmer (U.MG-Btl.1)

Hauptmann (E) Seydel

Transportkommandantur Hamburg D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Ranck (Kr. Akad.) (U.AR16) siehe Gen. St. X. AK

Hauptmann (E) Brenke

Transportkommandantur Hannover D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Hetzel (U.IR42) siehe Gen. St. XI. AK

Major (E) Heldberg

Transportkommandantur Karlsruhe (Baden) D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Oberstleutnant Flimm (U.AK93)

Major (E) Bulcke

Transportkommandantur Kassel (Baden) D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Reinhardt (U.AR15) siehe Gen. St. IX. AK

Hauptmann (E) Dr. Kunz

Transportkommandantur Koblenz D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Oberstleutnant von Tippelskirch (U.IR80)

Transportkommandantur Köln D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann von Haldenwang (U.IR2)

Major (E) Mattner

Transportkommandantur Königsberg (Pr) D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Major von Watzdorf (IR44) (U.Gen. St.) siehe Gen. St. I. AK

Hauptmann (E) Jennrich

Transportkommandantur Linz (Donau) D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Major Peters (U.IR2)

Transportkommandantur Mainz D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Selmayr (U.NA7) siehe Gen. St. XII. AK

Major (E) Moerler

Transportkommandantur München D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Petri (U.IR18) siehe Gen. St. VII. AK

Hauptmann (E) Hieber

Transportkommandantur Münster (Westf) D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Conz (Kr. Akad.) (U.IR13) siehe Gen. St. VI. AK

Hauptmann (E) Beckmann

Transportkommandantur Nürnberg D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Rittmeister Freiherr von Maltzahn (Kr. Akad.) (U.KR6) siehe Gen. St. XIII. AK

Major (E) Runge

Transportkommandantur Oppeln D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Badendieck (U. Pio.Btl.48)

Hauptmann (E) Thiele

Transportkommandantur Regensburg D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Major Bantele (IR42) (U.IR42)

Hauptmann (E) Engelhardt

Transportkommandantur Stettin D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Heil (Kr. Akad.) (U. Beob.Abt.5) siehe Gen. St. II. AK

Hauptmann (E) Gosselck

Transportkommandantur Stuttgart D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Schüz (U.IR56) siehe Gen. St. V. AK

Major (E) Freiherr von Stenglin

Transportkommandantur Villach D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Major Dipl. Ing. Brohm (U. Eis.Pio.Btl.56)

Transportkommandantur Wien D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks
Hauptmann Doering (U. Gen. St.) siehe Gen. St. XVII. AK

Major (E) Evers

Transportkommandantur Wuppertal D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Stab
Kommandant des Transportbezirks Mit Wahrn. d. Gesch. beauftr.:
Oberst von Raesfeld (U.IR49) Kdt. d. Transportbz. Essen

Hauptmann (E) Dr. Wiechert

Verbindungstelle Danzig D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939

Deutsches Mitglied bei der Verbindungstelle Danzig

Oberstleutnant (E) Knackfuß siehe St. Gen. Kdo. I. AK

Montag, 9. März 2009

Infanterie-Regiment 950 (indische) - AZAD HIND

Offizierstellenbesetzung 1.7.1944


Stab I.R.950
Kommandeur Oberstleutnant Kurt Krappe
Chef des Stabes (Ia) Hauptmann Hellmuth Hamerl
Quartiermeister Oberleutnant Dr. Fritz Schwerdtfeger
Feind u. Abwehr Oberleutnant Hellmuth Starcke
Adjutant (IIa) Oberleutnant Dr. Hans Seifriz
Rgt. Arzt Oberarzt Dr. Ernst Koch-Grünberg mit Dr. Madan
Rgt. Veterinär Dr. Hans Richter mit Dr. Ishak
Intendant (IVa) Zahlmeister Panzner
Stabskompanie Oberleutnant Rolf Schackert


I. Bataillon (I./IR950)
Kommandeur Hauptmann Adolf Scharwächter
Adjutant Oberleutnant Dr. Ulrich von Kritter
Ordonnanzoffizier Leutnant Heinrich von Trott
Zahlmeister (IVa) Zahlmeister Panzner

1. Kompanie
Chef Oberleutnant Wilhelm Lutz
Zugführer Leutnant Abu Zar Khan

2. Kompanie
Chef Oberleutnant Till Mutzenbecher
Zugführer ?

3. Kompanie
Chef Oberleutnant Dr. Matthaei
Zugführer Leutnant Karl Mottet
Zugführer Leutnant Ali Khan

4. Kompanie
Chef Oberleutnant Willi Kern
Zugführer ?


II. Bataillon (II./IR950)
Kommandeur Hauptmann Helmuth Schönhals
Adjutant Oberleutnant Erwin Iven
- - - - -Leutnant Dr. Werner Carpenberg
Ordonnanzoffizier Leutnant Hans-Joachim Wegner
Tr. Arzt Dr. Kretzschmar

5. Kompanie
Chef ?
Zugführer ?

6. Kompanie
Chef Oberleutnant Oskar Erdmann
Zugführer Leutnant Gurbachan Singh Mangat

7. Kompanie
Chef Oberleutnant Dr. Richard Stoll
Zugführer ?

8. Kompanie
Chef Oberleutnant Werner Reiche
Zugführer ?


III. Bataillon (III./IR11)
Kommandeur Oberleutnant Dr. Hans Kutscher
Adjutant Oberleutnant Dr. Joachim von der Goltz
Ordonnanzoffizier Leutnant Dr. habil. Hans Franzen
Tr. Arzt Oberarzt Dr. Hans Loskant
Fhr.d.Nachr.Staffel Leutnant Schönwälder
Zahlmeister (IVa) Zahlmeister Ernst Seebass

9. Kompanie
Chef Oberleutnant Walter Tödt
Zugführer Leutnant Wolfram
Zugführer Leutnant Jaswant Singh Bindra

10. Kompanie
Chef Oberleutnant Heinrich
Zugführer Leutnant Allah Dad Khan

11. Kompanie
Chef Oberleutnant Plojetz
Zugführer Leutnant Dr. Hans Franzen
Zugführer Leutnant Haschke

12. Kompanie
Chef Oberleutnant Sachsenröder
Zugführer Leutnant Borsutzki
Zugführer Leutnant Gurmukh Singh


13. Kompanie (I.G.)
Chef Oberleutnant Hans Stephan
Zugführer Leutnant Fiedler
Zugführer Leutnant Sukhdev Choudry

14. Kompanie (Pz.Abw.)
Chef Oberleutnant Dr. Hubert Kölzer

15. Kompanie (Pionier)
Chef Oberleutnant Wolf Hauter


Inder-Batterie
Batterieführer Leutnant Heinz Brinkmann

Feld-Ersatz-Kompanie
Chef Leutnant Hans Schackert

Feld-Ersatz-Bataillon
Kommandeur Hauptmann Theodor Blodig


I. Bataillon, stelle nicht bekannt:
Hauptmann Mela Ram
Leutnant Kalu Ram

Werfer-Regiment 71 (WrfRgt71) D

Offizierstellenbesetzung ab 08.1942


(nicht vollständig)

Stab
Kommandeur Oberst von Egidy ab 17.1.1943
- - - - - - - - - -Oberst Rockstroh (Einsatz Sizilien) bis 07.43
- - - - - - - - - -Oberst Andrea bis 1.9.44
- - - - - - - - - -Major Timpke


I. Abteilung (I./WrfRgt71)
Kommandeur Major Günther Krause (+ Sterzing 3.11.42 plane-crash)
- - - - - - - - - -Hauptmann von Hartmann (auch Chef 1. Batterie) 3.11 – 24.11.42
- - - - - - - - - Hauptmann Heinz ab 24.11.42
Adjutant Oberleutnant Kerstin
- - - - - - Leutnant Dr. Wolf ab 15.8.1942 - ?
- - - - - -Leutnant Grebenicek
Ordonnanz-Offizier u. B. Offizier Leutnant Zeh (in Afrika)
Quartiermeister (Ib) Leutnant Bier
Intendant (IVa) Oberzahlmeister Bielke
Vk KVR Diplom-Ingenieur Koethke
Technischer Inspektor Finsterbusch
Arzt Assistenzarzt Schreiner
Unterarzt Dr. Göβl

Stabsbatterie
Chef Oberleutnant Steigerwald

1. Batterie
Chef Hauptmann von Hartmann
- - - -Oberleutnant Preuβe (war Fhr. Le. Kolonne)

- - - -Oberleutnant Doepner 1944
Batterie-Offizier Oberleutnant Link bis 04.43
Batterie-Offizier Leutnant Poppe

2. Batterie
Chef Oberleutnant Kayser bis 04.43 (wurde Hptm. u. Kdr. III.Abtl.)
- - - -Oberleutnant Link ab 04.43
- - - -Oberleutnant von Vintler bis 1.4.44
- - - -Oberleutnant Niemann ab 1.4.44 - 17.6.44
- - - -Oberleutnant von Vintler ab 17.6.44
Batterie-Offizier Leutnant Vogel
Batterie-Offizier Leutnant Haberzettl

3. Batterie
Chef Oberleutnant Kerstin
Batterie-Offizier Leutnant Kienzlen
Batterie-Offizier Leutnant Theissen
Batterie-Offizier Leutnant Zeh ( später Abt. B-Offz. u. Ord. Offz.)

leichte Kolonne
Führer Oberleutnant Preuβe


II. Abteilung (II./WrfRgt71)
Kommandeur Hauptmann Koch bis 04.43 erkrankt/sick
- - - - - - - - - -Major Küster ab 04.43 (war Kdr. III.Abt. (schw.WrfRgt71 mot. Tropen))
- - - - - - - - - -Major Hüttig (Einsatz Sizilien)

4. Batterie
Chef Oberleutnant Schulz bis 02.43
- - - - Leutnant Deininger 02.43 – 03.43 (auch Batterie-Offizier)
- - - -Oberleutnant Schiffmeyer ab 03.43
B-Offizier Leutnant Hoyer
Batterie-Offizier Leutnant Deininger
1. Zugführer Leutnant Knoerzer

5. Batterie
Chef Oberleutnant Joggerst

- - - -Oberleutnant Niemann ab 17.6.44
Batterie-Offizier Leutnant Janke
Batterie-Offizier Leutnant Schwarzlose

6. Batterie
Chef Leutnant Golda
Batterie-Offizier Leutnant Janke
Batterie-Offizier Leutnant Schwarzlose


III. Abteilung (III./WrfRgt71)
Kommandeur Major Küster bis 04.43 (wurde Kdr. II.Abt.)
- - - - - - - - - - Hauptmann Kayser ab 04.43 (war Oberleutnant u. Chef 2. Batterie)
- - - - - - - - - -Hauptmann Brandt (Einsatz Sizilien)
- - - - - - - - - -Major Timpke bis 1.9.44

B-Offizier Leutnant Link

7. Batterie
Chef Oberleutnant Johann Seitz kia 20.7.43
Batterie-Offizier Leutnant Deininger

8. Batterie
Chef Oberstleutnant Golda ab 1.4.44
VB u. Batterie-Offizier Oberwachtmeister Klaus 1943-1944

Batterie-Offizier Leutnant Schmiederer POW 24.5.44

9. Batterie
Chef ?
Batterie-Offizier ?


Offizier b. III. Abt.:
Oberleutnant Pallas (1943)
Leutnant Unruh (1943)
Leutnant Kirsch (1943/1944)
Leutnant Behnke (1943/1944)
Leutnant Sievers (1943/1944)

Infanterie-Regiment (mot.) 51 (IR51mot) D

Offizierstellenbesetzung ab 1.6.43

Stab I.R. 51
Kommandeur Oberst Kuhnert bis 8.11.43
- - - - - - - - - - Oberstleutnant Wack
Adjutant Oberleutnant Fürstner
- - - - - - Oberleutnant d. R. Schubert - Klempnauer
Ordonnanzoffizier Leutnant d. R. Schubert – Klempnauer
- - - - - - - - - - - - - Oberleutnant Woltmann
Nachrichtenoffizier ?

Stabskompanie
Führer Oberleutnant d. R. Eberhard Graf von Schweinitz
- - - - - Oberleutnant Haucke

Pionierzug
Zugführer Leutnant Knüppel

Nachrichtenzug
Zugführer ?

Kradschützenzug
Zugführer Leutnant Pötschke
Zugtruppführer Feldwebel Behling wia 16.11.43
Gruppenführer Unteroffizier Mrosek


I. Bataillon (I./IR51)
Kommandeur Major Reinhard bis 8.8.43 wia
- - - - - - - - - - Hauptmann Baron von Saldern 1.5.43 – 25.7.43
- - - - - - - - - -Hauptmann Finke ab 8.8.43

Adjutant Leutnant Gschmeidler
- - - - - - Leutnant Schrader wia 14.11.43 + 15.11.43
- - - - - - Leutnant Witthöft ab 15.11.43
Ordonnanzoffizier Leutnant Klapperstück
- - - - - - - - - - - - - Leutnant Sopart wia 15.11.43
IVa Zahlmeister Kotolla

1. Kompanie
Chef Oberleutnant d. R. Reich
Zugführer Leutnant Eichner ab 15.11.43
Zugführer Oberfeldwebel Werner

2. Kompanie
Chef Oberleutnant Washausen

3. Kompanie
Chef Oberleutnant Prill bis 14.11.43 wia
- - -Leutnant Schrader 14.11.43 wia

4. Kompanie
Chef Oberleutnant Finke bis 8.8.43
Zugführer (sMG) Oberfeldwebel Klein


II. Bataillon (II./IR51)
Kommandeur Major Wischnath bis 8.8.43 wia
- - - - - - - - - - Hauptmann Baron von Saldern ab 8.8.43
Adjutant Oberleutnant Reinhard
Ordonnanzoffizier Leutnant von Raesfeld

5. Kompanie
Chef Oberleutnant Pongs kia 9.8.43

6. Kompanie
Chef Oberleutnant Berthold kia 9.8.43
Zugführer Leutnant Struck

7. Kompanie
Chef Oberleutnant Thiel wia 10.43, + 2.44

8. Kompanie
Chef Oberleutnant Bauch


III. Bataillon (III./IR51)
Kommandeur Major von Krosigk
- - - - - - - - - - Major Henseling 6.43 – 8.8.43
- - - - - - - - - -Hauptmann Müller ab 9.8.43
Adjutant Leutnant Schickert
Ordonnanzoffizier Leutnant Denné
Arzt Stabsarzt Rönsch

9. Kompanie
Chef Oberleutnant Schaper

10. Kompanie
Chef Oberleutnant Grosser kia 16.11.43

11. Kompanie
Chef Oberleutnant Woltmann

12. Kompanie
Chef Oberleutnant Schilder


13. Kompanie (I.G.)
Chef Hauptmann Baron von Saldern bis 8.8.43
- - - Oberleutnant Paletta
Zugführer Oberfeldwebel Otto