Donnerstag, 22. November 2012

Stabe des Armee-Ober-Kommando 18 (A.O.K.18)

Kriegsrangliste der Offz., Sanitäts- und Veterinäroffz. 1939-1940

1) Hptm.beim A.N.F. Hauptmann Gotthardt Arndt, Zugang 1.12.1939 N.A.42 - Abgang 27.2.1940 A.N.R.520

2) Kdt. H.QU. Major Bruno Behr, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

3) Leutnant d.R. Rudolf Otto Behrenbeck, Zugang 1.10.1939 Inf.Ers.Btl.159 - Abgang 8.4.1940 Inf.Rgt.309

4) Hauptmann beim O.QU. O10 Hauptmann d.R. Robert Berners, Zugang 6.11.1939 W.B.K. Bonn

5) A.N.F. Oberst Friedrich Walter Otto Bernhard, Zugang 1.11.1939 A.N.F. AOK7

6) Oberstleutnant Emil Bittner, Zugang 5.11.1939 AOK7 Abgang 1.12.1939 N.A.181

7) Stellv.Kdt.H.Qu. Oberleutnant Karl Friedrich Paul Borchardt, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

8) O5 Hauptmann d.R. Johann-Daniel Delius, Zugang 4.11.1939 Obkdo. Grz.Abschn.Mitte

9) San.Offz.(Gas) Oberstabsarzt d.R. Prof.Dr. Gerhard Denecke, Zugang 5.11.1937 Grz.Abschn.Mitte

10) O4 Hauptmann (E) Paul Dorenbeck,  Zugang 5.11.1937 Grz.Abschn.Mitte - Abgang 20.12.1939 IR64

11) Ass.-Arzt Unterarzt d.R. Dr. Karl Dryden, Zugang 5.11.1937 Grz.Abschn.Mitte

12) Zensur Offz. Ic//Ao Hauptmann d.R. Dr. Wilhelm Ehmer, Zugang 5.11.1937 Grz.Abschn.Mitte - Abgang 27.6.1940 Stab der Gruppe 1

13) Ia O1 Hauptmann Hans-Georg Eismann, Zugang 5.11.1937 Grz.Abschn.Mitte - Abgang 15.6.1940 Stab 260 Inf.Div. (als Ib)

14) Ic O3 Hauptmann Richard Euler, Zugang 5.11.1937 Grz.Abschn.Mitte - Abgang 15.1.1940 198 Inf.Div.

15) Fü.d.Prop.Komp.621 Hauptmann d.R. Hans Fischer, Zugang 13.11.1939 AOK2 Prop.Komp.649

16) Ic O6 Hauptmann (E) Alfons Franiel, Zugang 4.11.1939 W.B.K. Hagen

17) H.B. Kur-Stelle Leutnant d.R.a.D. Karl Fricke, Zugang 4.11.1939 W.B.K. Köln II

18) Armee-Arzt Gen.-Arzt Dr. Rudolf Gunderloch, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn. Mitte

19) O.Qu. 5.Gen.St.Offz. Hauptmann i.G. Ludwig Hahne, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte - ab 20.4.40 i.d.Gen.St.versetzt

20) Ic 3.Gen.St.Offz. Hauptmann i.G. Theodor Heinrich, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

21) IIa 1.Adj. Rittmeister Vollrath von Hellermann, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte - Abgang 18.12.1939 Kdr. AA158

22) O.Qu.Sachbe.f.allg.Heer.-Gerät Major (E) Georg Henschel, Zugang 20.11.1939 Feldzeug-Kdo.IV

21) O-Qu.I.A. Oberstleutnant Richard Hinze, Zugang 16.11.1939 Ober-Ost - Abgang 5.3.1940 Pz.Stab.z.b.V 21

22)Hptm. beim A.N.F. Hauptmann Martin Höpfner, Zugang 6.11.1939 AOK7

23) O.Qu.I.A. char.Major z.V. Ernst Hoffmann, Zugang 10.11.1939 W.B.K. Duisburg

24) O.Qu.I.A. Hauptmann (W)(E) Jokob Hoffmann, Zugang 12.11.1939 H.N.Za. Heidelberg

25) IVc Adj. Oberveterinär Hans-Wolfgang Joachimi, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn. Mitte

26) Ia Mess Hauptmann (Ing.) Heinrich Junker, Zugang 1.4.1940 Art.Beob.Schule Jüterburg

27) Stoart Adj. Hauptmann (E) Arthur Koch, Zugang 29.11.1939 W.B.K. München

28) Ic Dolm. Sonderführer Dr. Friedrich Köster, Zugang 4.11.1939 W.E.I. Dortmund

29) Kdr.Gen. des I.A.K. General der Artillerie Georg von Küchler, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn. Mitte

30) Stabsoffz.d.Art. Oberstleutnant Helmut Loch, Zugang 5.11.1939 B.Abt.31

31) Chef des Gen.Stabes General-Major Erich Marcks, Zugang 5.11.1939 Gen.Kdo.VIII.A.K.

32) Ic Dolm. Oberleutnant d.L. Emil Messmer, Zugang 4.11.1939 Ers.Batl.I.R.77

33) IIb 2.Adj. Hauptmann Heinrich Müller, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn. Mitte - Abgang 7.4.1940 Gen.St.Lehrgg. Dresden

34) Ia 4.Gen.St.Offz. Hauptmann Eberhard Graf von Nostitz, Zugang 5.11.1939 Stab 269.Inf.Div.

35) Armeeveterinär Oberstveterinär Dr. Wilhelm Paulus, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

36) IVb Adj. Stabsarzt Dr. Franz Rade, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

37) H.O.Kraft Oberst Freiherr Raitz von Frentz, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

38) Ic/A.O.Zens.Offz. Hauptmann Leopold von Renvers, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

39) IVc ber.Vet. Oberstabsveterinär d.R. Dr. Paul Sachweh, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

40) Ia Mess Sonderführer Friedrich Siepmann, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte - Abgang 19.2.1940 Verm.Ers.Abt. Jüterborg

41) Adj. 2.Adj.(2b) Hauptmann (E) Carl-Maria Slanina, Zugang 5.11.1939 W.E.I. Münster

42) Hauptmann Benno Schaette, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte - Abgang 20.2.1940 Pi.Batl.505

43) Major beim A.Pi.Fü. Major (E) Leopold Schirrmeister, Zugang 15.11.1939 Kdr.d.Pi.Btl.214

44) O.Qu. 2.Gen.St.Offz. Hauptmann i.G. Heinz Schleusener, Zugang 5.11.1939 Gen.Kdo.IV.A.K.

45) O.Qu.Meister General-Major Fritz Schlieper, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

46) bei A.N.F. Oberleutnant d.R. Dr. Walter Schmid, Zugang 6.11.1939 A.O.K.7 - Abgang 29.12.1939 Wehrkr.Ers.Dep.V Stuttgart

47) Ia 1.Gen.Stabs-Offz. Oberstleutnant Arthur Schmidt, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

48) IVb San.Offz. Stabsarzt Dr. Bernhard Schmidt, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn. Mitte

49) Hptm. beim A.Pi.Fü. Adj. Hauptmann (E) Hans Schneider, Zugang 15.11.1939 Oberbaust.3

50) A.Pi.Fü. Oberst Fritz Schönfelder, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

51) Ic./A.O. 7.Ord.Offz. Oberleutnant d.R.z.V. Dr. Wilhelm Ritter von Schramm, Zugang 17.11.1939

52) IVc ber.Vet. Stabsveterinär d.R. Dr. Bernhard Stapenhorst, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

53) A.N.F. Schlü.Offz. Leutnant d.R. Eugen Stecher, Zugang 6.11.1939 A.O.K.7

54)Ic./A.O. Major d.R. Adolf Steiger, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

55) IVc Stabsveterinär d.R. Dr.med.vet. Hugo Thiesmeier, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte - Abgang 5.3.1940 Führerreserve

56) O.Qu. O2 Rittmeister Johannes Troitzsch, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte - Abgang 11.1.1940 Stab 13. Inf.Div.

57) A.N.F. Adj. Oberleutnant Heinz Weiss, Zugang 6.11.1939 A.O.K.7

58) Ic/A.O. Sachbearb. Hauptmann d.L. Louis Worch, Zugang 5.11.1939 Grz.Abschn.Mitte

59) V.O.W.Rü. Rittmeister (E) Alfred Eicke, Zugang 14.12.1939 Rü.I.II Ste. - Abgang 14.2.1940 Stab des Leiters d.Wi. Bei H.Gr.A

60) H.mot.Offz. Hauptmann (E) Henry Rose, Zugang 4.12.1939 W.E.I. Nürnberg

61) Gab.Offz. Major Adalbert Leis, Zugang 11.12.1939 Gen.Kdo.XXIII.A.K.

62) IV WV.02 OKW W.Rü. Major (E) Kurt Weber, Zugang 5.12.1939

63) Adj. 1.Adj.(IIa) Major Günther von Drabich-Waechter, Zugang 18.12.1939 II./Pz.Rgt.15

64) Ic Dolm. Rittmeister d.R.a.D.(char.) Julius Géza von Zsarnay, Zugang 8.12.1939 W.B.K. Köln II

65) A.N.F.Schlü.Offz. Hauptmann d.R. Dr. Hermann Metzger, Zugang 3.1.1940 W.B.K. Ulm

66) O.Qu. O2 Hauptmann (E) Harald Kaiser, Zugang 8.1.1940 W.M.A. Köln I

67) Ic O6 Hauptmann (E) Heinz Giebelhausen, Zugang 8.1.1940 W.B.K. Düsseldorf - Abgang 26.2.1940 W.B.K. Düsseldorf

68) Armee-Pfarrer Wehrm.Oberpfarrer Wilhelm Hermann, Zugang 27.12.1939 Wehrkr.Kdo./VIII

69) Armee-Pfarrer Heer.Oberpfarrer Friedrich Klein, Zugang 18.12.1939 II.A.K. Stettin

70) Major (E) Walter Prölss, Zugang 22.1.1940 stellv.Gen.Kdo.XX.A.K. - Abgang 23.2.1940 Führer-Res. Stellv.Gen.Kdo.VI.A.K., 26.2.1940 W.B.K. Wuppertal

71) Ia O4 Leutnant d.R. Vicke von Behr Negendank, Zugang 15.3.1940 1.Kav.Div.RR22

72) A.Pi.Fü.Sachb. Hauptmann Hugo Endlein, Zugang 25.2.1940 Pi.Ers.Btl.33

73) IV W O1 Hauptmann d.R. Erich Hustedt, Zugang 19.2.1940 X.A.K.

74) A.N.F. Sachb. Hauptmann d.R. Dr. Louis Reuter, Zugang 28.2.1940 Armee.N.R.520

75) O.Qu. Büro-Offz. Oberleutnant d.R.z.V. Kurt Dylewaki, Zugang 19.2.1940 Wehr.Ers.Dep.Münster

76) Ic O3 Hauptmann d.R. Max Dr. von Stockhausen, Zugang 28.2.1940 W.B.K. Arnsberg

77) H.Mot.-Offz.Mitarb. Hauptmann (E) Robert Kleindorf, Zugang 1.5.1940 W.E.I. Koblenz

78) O.Qu.Fachbearb.f.Mu. Major (WE) Georg Hammel, Zugang 5.3.1940 Pz.Stab z.b.V.21

79) Wehrm.Grä.Offz. Leutnant d.R.z.V. Hans Krüsmann, Zugang 8.4.1940 OKW/W Allg.

80) Ic Sonderführer Eduard Schröter, Zugang 9.4.1940 Gen.Kdo.X.A.K.

81) IVc Vet.Offz. Veterinär d.R. Dr. Maximilian Stiens, Zugang 10.4.1940 A.Pfd.Laz.563

82) Iz O1 Hauptmann Friedrich Drescher, Zugang 7.4.1940 Gen.Stabs-Lehrgg. - Abgang 28.5.1940 Stab d.208.I.D.

83) Ia Hilfs-Offz. Oberleutnant d.R. Johann-Christoph Hecker, Zugang 26.3.1940 RR22

84) H.O.Kraft Adj. Leutnant d.R.z.V. Dr.-Ing. Friedrich Wilhelm Frey, Zugang 16.5.1940 W.B.K. Duisburg

85) Stabs-Offz.d.Feld Gend. Major d.Feld Gend. Carl Sebbesse, Zugang 15.4.1940 Kdt.r.A.Gebiet 588

86) H.Qu.Verpfl.Offz. Leutnant d.R.a.D. Johann Lefebvre, Zugang 18.4.1940

87) Ia Ord.Offz. Hauptmann d.L. Richard Körnchen, Zugang 19.4.1940 Fü.Re.208.I.D. - Abgang 4.6.1940 Kran.Sam.Stelle Gent

88) IA Kart.Stelle Oberleutnant d.L. Gottfried von der Ohe, Zugang 16.4.1940 Gen.Kdo.XXVI.A.K.

89) Ia O1 Hauptmann Horst Bielitz, Zugang 15.6.1940 Gen.St.Lehrg. Dresden

90) Ic.AO Dolm. Sonderführer Detmar Bollfrase, Zugang 12.5.1940 W.B.K. Düsseldorf

91) IV W Leutnant d.R.z.V. Heinrich Rost, Zugang 14.6.1940 Wirthsch.Trupp C

92) IV W Sonderführer Robert Gütschow, Zugang 14.6.1940 Wirthsch.Trupp C

93) IV W Leutnant z.V. Kurt Liebig, Zugang 10.6.1940 Rü.I. H.Gr.B

94) IV W Leutnant z.V. Philipp Leuszer, Zugang 10.6.1940 Rü.I. H.Gr.B

95) Feldp.Prüf.Stelle Hauptmann d.R.z.V. Albert Netz, Zugang 1.3.1940 Wehrkr.VI Abw.

96) Feldp.Prüf.Stelle Oberleutnant d.R.z.V. Josef Kluth, Zugang 1.3.1940 Wehrkr.VI Abw.

97) Feldp.Prüf.Stelle Leutnant d.R.z.V. Josef Heiter, Zugang 1.3.1940 Wehrkr.VI Abw.

98) Feldp.Prüf.Stelle Leutnant d.R.z.V. Heinrich Hoster, Zugang 1.3.1940 Wehrkr.VI Abw.

99) Feldp.Prüf.Stelle Leutnant d.R.z.V. Arnold Schlingschroeder, Zugang 1.3.1940 Wehrkr.VI Abw.

100) Ord.Offz. O7 Oberleutnant d.L. Richard von Negenborn, Zugang 12.5.1940 W.B.K. Allenstein/Ostpr.

101) H.Qu.Fü.d.Kraftst. Leutnant d.R. Karl Haus, Zugang W.B.K. Köln I

102) IV W Dolm. Leutnant d.R.a.D. Hans Stein, Zugang 17.5.1940 W.B.K. Essen I

103) Ia/Hi.Offz. Leutnant Eberhard Wagemann, Zugang 21.6.1940 Inf.Ers.Btl.67

104) Rittmeister Derlett, Zugang 1.6.1940 A.O.K.6

105) IVb San.Offz. Stabsarzt Dr. Wikullil, Zugang 18.4.1940 San.Abt.601

106) IV W Leutnant Gehle

107) H.mot.Offz. Hauptmann d.R. Emmerich Schlecht, Zugang 21.6.1940 Stan stellv.Gen.Kdo.XVIII.A.K.

108) A.Pi.Fü. Hauptmann (Ing) Dr. Zwissler, Zugang 22.4.1940 Pi.Schule 1

109) Ic/AO Sonderführer Dr. Meyer,

110) Ic/AO Sonderführer Schombert

111) Ic/AO Oberleutnant Berger

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen