Montag, 2. November 2009

Zur Verfügung des Oberbefehlshabers des Heeres D

Offizierstellenbesetzung 03.01.1939


A Technische HochschuleHauptmann Kentner (U.Pio.Btl.4)
Hauptmann Haß (U.AR1)
Hauptmann Heß (U.IR10)
Hauptmann Buddeberg (U.Pio.Btl.1)
Hauptmann Müller
(U.Pz.R5)
Hauptmann Volland (U.Pio.Btl.1)
Hauptmann Snethlage (U.Pio.Btl.18)
Hauptmann Kuebart (U.Pz.Abw.Abt.1)
Hauptmann(W) Potschka
Hauptmann(W) Seifert
Hauptmann Eiserbeck (U.IR36)
Hauptmann Höhne (U.IR28)
Hauptmann Jäserich
(U.AR59)
Hauptmann Walter (U.Pio.Btl.5)
Hauptmann Schoeneich (U.IR3)
Hauptmann Ott (U.Pz.Abw.Abt.29)
Hauptmann Froböse (U.IR75)
Hauptmann Kühnbaum (U.IR102)
Hauptmann Below (U.IR4)
Hauptmann(W) Feldweg
Hauptmann(W) Schulz
Oberleutnant Fürbringer (U.Aufkl.Abt.2)B Sonstige OffiziereGeneral d. Kavallerie von Goßler (Insp. d. Kav.)(St. O. Berlin)
General-Leutnant von Viebahn z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (St. O. Berlin)
General-Leutnant Barckhausen
z. Verf. d. Chefs d. O.K.W. (St. O. Berlin)
General-Major Weisenberger
z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (St. O. Berlin)
General-Major von Mackensen (Kdr. 1. Kav. Brig.) z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5 (St. O. Wien)
General-Major von Hanneken z. Verf. d. Chefs d. O.K.W. (St. O. Berlin)
General-Major Glasner (Zentr. Stelle d. O.K.H. i. ehem. österr. Bund. Min. f. Land. Verteid.) z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5 (St. O. Wien)
General-Major Schneider z. Verf. d. Insp. d. Pion. u. d. Festungen (St. O. Berlin)
Oberst(E) Ritter von Kriebel z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. München (St. O. München)
Oberst(E) Halmel z. Verf. d. Kdr. d. Pion. XVII (St. O. Wien)
Oberst(E) Saliger z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberst(E) Krug z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberst(E) Pschick z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberst(E) Borchers z. Verf. d. Kom. Gen. IX. A.K. (St. O. Kassel)
Oberst(E) Gutmann z. Verf. d. Feldzeugm.
Oberst Müller (O. Qu. III) z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (St. O. Berlin)(U.Gen.St.)
Oberst Dr. Hinghofer (Geb.Jäg.R.139) z. Verf. d. Insp. d. W.E.I. Innsbruck (St. O. Innsbruck)(U.Geb.AR111)
Oberst Hellmich z. Verf. d. R. d. L. u. Ob. d. L. (St. O. Berlin)(U.Gen.St.)
Oberst(E) Hans Knoerzer z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Oberst(E) Taiskirch z. Verf. d. Kom. Gen. VII. A.K. (St. O. München)
Oberst(E) Burian z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberst Brantner (Gen. St. 4. leichte Div.) z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5 (St. O. Wien)(U.KR11)
Oberst(E) Alois Knoerzer z. Verf. d. Kom. Gen. VII. A.K. (St. O. München)
Oberst(E) Krieger z. Verf. d. Insp. d. W.E.I. Oppeln (St. O. Hindenburg(Oberschles)
Oberst Kühn (IR18) z. Verf. d. Feldzeugm. (St. O. Kassel)(U.IR18)
Oberst(E) Lampel z. Verf. d. Kdt. von Breslau (St. O. Breslau)
Oberst Bader (Kdr. Legrgru. B. Kr. Schule Hannover) z. Verf. d. Insp. d. Kriegsschulen (St. O. Hannover)(U.Kr. Schule Hannover)
Oberst(E) Dommenget z. Verf. d. Insp. d. W.E.I. Stettin (St. O. Stettin)
Oberst Schwab (ehem. österr. Bund. Min. f. Land. Verteid.) z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberst Ritter von Thoma z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.Pz.Rgt.4)
Oberst Hübner kdt. als. Verb. Offz. b. Reichsstatthalter i. Bayern (U.KR17)
Oberst(E) Lucht z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Oberst Mack z. Verf. d. Bef. d. Luftverteid. Zone West (St. O. Berlin)(U.Pio.Btl.27)
Oberst(E) Schaal z. Verf. d. Insp. d. W.E.I. Stuttgart (St. O. Calw)
Oberst Ruppert (Kdr. Fahrschule d. H. Reit- u. Fahrschule) z. Verf. d. Kdr. d. Fahrtr. Schule (St. O. Hannover)(U.Kav. Schule)
Oberst(E) Prof. Dr. Ritter von Niedermayer z. Verf. d. Chefs A. W. A. (St. O. Berlin)
Oberst Rauß (Gen. St. H. Gru. 5) z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5 (St. O. Wien)(U.Gen.St.)

Oberstleutnant(E) Ernée z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant(E) Frank z. Verf. d. Kdr. d. 45. Div.
Oberstleutnant(E) Hönig z. Verf. d. Kdr. d. 44. Div.
Oberstleutnant(E) Arbes z. Verf. d. Feldzeugm.
Oberstleutnant(E) Naufs z. Verf. d. Insp. W.E.J. Graz (St. O. Graz)
Oberstleutnant(E) Dürr z. Verf. d. Feldzeugm.
Oberstleutnant(E) Gebauer z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant(E) Newiger z. Verf. d. Landw. Kdr. Berlin (St. O. Berlin)
Oberstleutnant(E) Ranft z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Nürnberg (St. O. Nürnberg)
Oberstleutnant(E) Jenetti z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Linz (Donau)
Oberstleutnant(E) Ludvig z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant(E) Häusler z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant(E) Hoschek z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant(E) Gallinger z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant(E) Gux z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant(E) Fenzl z. Verf. d. Feldzeugm.
Oberstleutnant(E) Marzelli z. Verf. d. Kdr. d. 44. Div.
Oberstleutnant(E) Krill-Krobatin z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant(E) Neidholdt z. Verf. d. R. d. L. u. Ob. d. L. (St. O. Berlin)
Oberstleutnant(E) Döring z. Verf. d. Kdt. v. Küstrin (St. O. Küstrin)
Oberstleutnant(E) Engelmann z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant(E) Knobloch z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant Köchling (O.K.W.(L.)) z. Verf. d. Chefs d. Amtsgru. A. W. A. (St. O. Berlin)(U.IR58)
Oberstleutnant(E) Fitting z. Verf. d. Kom. Gen. X. A.K. (St. O. Hamburg)
Oberstleutnant Kirschner z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (St. O. Berlin)(U.Gen.St.)
Oberstleutnant(E) Dr. Leon z. Verf. d. Bef. d. Luftverteid. Zone West (St. O. Bonn)
Oberstleutnant Hoffmeister z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. L. (St. O. Braunschweig)(U.IR19)
Oberstleutnant Sturt (Kr. Schule Dresden) (IR12 m. 15.12.28)(U.IR12)(St. O. Dresden) z. Verf. d. Insp. d. Kriegsschulen
Oberstleutnant Engelmann (b. Höh. Kav. Offz.1) z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (St. O. Potsdam)(U.Aufkl.Abt.4)
Oberstleutnant(E) Roschmann z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Regensburg (St. O. Regensburg)
Oberstleutnant(E) Loewenherz z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Schleswig-Holstein (St. O. Altona)
Oberstleutnant(E) Moraw z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant(E) Meyer z. Verf. d. Kdr. Kav.Rgt.11
Oberstleutnant(E) Cejneck z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant Ing. Orgonas (ehem. österr. Staatsfabrik) z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant(E) Kremnitz z. Verf. d. Kom. Gen. XII. A.K. (St. O. Kaiserslautern)
Oberstleutnant Dr. Maurer (ehem. österr. Bund. Min. f. Land. Vert.) z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Oberstleutnant Freiherr Geyr von Schweppenburg z. Verf. d. Kom. Gen. VI. A.K. (U.Pz.Abw.Abt.26)
Oberstleutnant Dipl. Ing. Schricker z. Verf. d. Chefs d. O.K.W. (St. O. Berlin)(U. O.K.H.)
Oberstleutnant(E) Kienast z. Verf. d. Kom. Gen. XI. A.K. (St. O. Hannover)
Oberstleutnant(E) von Freyhold z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Frankfurt(Oder)(St. O. Frankfurt(Oder))
Oberstleutnant Götz (St. Gen. Kdo. III. A.K.) z. Verf. d. Kom. Gen. III. A.K. (St. O. Berlin)(U.IR29)
Oberstleutnant Dr. Ing. Kennes (St. Insp. Ostbefest.) z. Verf. d. Chefs O.K.W. (St. O. Berlin)(U.Pio.Btl.23)
Oberstleutnant(E) Englisch z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Graz (St. O. Graz)
Oberstleutnant(E) Streit z. Verf. d. Kom. Gen. XI. A.K. (St. O. Kassel)
Oberstleutnant(E) Davignon z. Verf. d. Kdr. d. H. Dienststelle 5 (St. O. Dresden)
Oberstleutnant(E) von Sydow z. Verf. d. Kom. Gen. IV. A.K. (St. O. Dresden)
Oberstleutnant(E) Prack z. Verf. d. Kdr. d. Wehrbz. Bregenz (St. O. Bregenz)

Major(E) Hübner z. Verf. d. Kdr. d. 1. Geb. Div. (St. O. Garmisch-Partenkirchen)
Major(E) Rinke z. Verf. d. Kom. Gen. III. A.K. (St. O. Guben)
Major(E) Bunge z. Verf. d. Kom. Gen. XI. A.K. (St. O. Hameln)
Major(E) Schleg z. Verf. d. Kom. Gen. VI. A.K. (St. O. Detmold)
Major(E) Gueinzius z. Verf. d. Kom. Gen. XI. A.K. (St. O. Halberstadt)
Major(E) von Minckwitz z. Verf. d. Kom. Gen. II. A.K. (St. O. Rostock)
Major(E) von Gellhorn z. Verf. d. Kom. Gen. VIII. A.K. (St. O. Neissen)
Major(E) Liesmann
z. Verf. d. Kom. Gen. II. A.K. (St. O. Güstrow)
Major(E) Winkler z. Verf. d. Kom. Gen. VII. A.K. (St. O. Landshut(Bay))
Major(E) Bergold z. Verf. d. Kdr. d. 35. Div. (St. O. Karlsruhe(Baden))
Major(E) Graf von Degenfeld-Schonburg z. Verf. d. Kom. Gen. V. A.K. (St. O. Stuttgart)
Major(E) von Meyerinck z. Verf. d. Kdr. d. Art. Schule (St. O. Jüterborg)
Major(E) Wich z. Verf. d. Kom. Gen. IV. A.K. (St. O. Weißenfels)
Major(E) Stern z. Verf. d. Kom. Gen. III. A.K. (St. O. Fürstenwalde(Spree))
Major(E) Gabler z. Verf. d. Kdr. d. 1. Geb. Div. (St. O. Garmisch-Partemkirchen)
Major(E) von Puttkamer z. Verf. d. Kom. Gen. II. A.K. (St. O. Kolberg)
Major(E) Schmidt z. Verf. d. Kom. Gen. X. A.K. (St. O. Hamburg)
Major(E) Bürkner z. Verf. d. Insp. d. Reit- u. Fahrwesens (St. O. Berlin)
Major(E) Axt z. Verf. d. Kom. Gen. XI. A.K. (St. O. Dessau)
Major(E) Kuhn z. Verf. d. Landw. Kdr. Darmstadt (St. O. Darmstadt)
Major(E) Kreißig z. Verf. d. Kom. Gen. IV. A.K. (St. O. Meißen)
Major(E) Glaeßgen z. Verf. d. Kom. Gen. XII. A.K. (St. O. Wiesbaden)
Major(E) Hackensellner z. Verf. d. Kom. Gen. XIII. A.K. (St. O. Ansbach)
Major(E) von Hohberg und Buchwald z. Verf. d. Kom. Gen. VIII. A.K. (St. O. Schweidnitz)
Major(E) von Sandersleben z. Verf. d. Kom. Gen. IV. A.K. (St. O. Naumburg(Saale))
Major(E) Prange z. Verf. d. Kom. Gen. VIII. A.K. (St. O. Breslau)
Major(E) Meiler z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Breslau (St. O. Breslau)
Major(E) Hermann z Verf. d. Feldzeugm. (St. O. Berlin)
Major(E) von Hertzberg z. Verf. d. Kom. Gen. VIII. A.K. (St. O. Görlitz)
Major(E) Schmidt z. Verf. d. Höh. Kdr. d. Fest. Flak. Art. III. (St. O. Kaiserslautern)
Major(E) Goez z. Verf. d. Kom. Gen. VII. A.K. (St. O. Landsberg(Lech))
Major(E) Grosse z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Major(E) Paarmann z. Verf. d. Höh. Kdr. d. Fest. Flak. Art. III. (St. O. Speyer)
Major(E) Förster z. Verf. d. Kom. Gen. X. A.K. (St. O. Rendsburg)
Major(E) Sieber z. Verf. d. Kdr. d. 21. Div. (St. O. Elbing)
Major(E) Welter z. Verf. d. Kom. Gen. XIV. A.K. (St. O. Magdeburg)
Major(E) von Karmainsky z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Major(E) Schaer z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Major(E) Schunke z. Verf. d. Insp. d. W. Wi. Insp. IX (St. O. Kassel)
Major(E) Jung z. Verf. d. Kom. Gen. IV. A.K. (St. O. Torgau)
Major(E) von Schönberg z. Verf. d. Kom. Gen. IV. A.K. (St. O. Wittenberg(Bz Halle))
Major(E) Weise z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Major(E) Kubasta z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Major Peinemann (ehem. l. AR7) z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Major(E) Schmid z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. München (St. O. München)
Major(E) Dipl. Ing. Wirtsch. Dorn z. Verf. d. Insp. d. W. Wi. Insp. VII (St. O. München)
Major(E) von Kobyletzki z. Verf. d. Kom. Gen. VIII. A.K. (St. O. Hirschberg(Riesengeb))
Major(E) Hertel z. Verf. d. Kom. Gen. V. A.K. (St. O. Stuttgart)
Major(E) Fricke z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Potsdam (St. O. Potsdam)
Major Rettelsky kdt. als Verb. Offz. b. Reichsmin. f. Volksaufkl. u. Propaganda (U.AR76)
Major Schleußinger (St. H. Gru. Kdo. 5) kdt. als Verb. Offz. b. Reichskommissar für d. Wiedervereinigung österreichs m. d. Deutschen Reich (U.IR14)
Major Hofmann z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.Pz.Rgt.4)
Major(E) Fechner z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Major Finger z. Verf. d. R. d. L. u. Ob. d. L. (St. O. Dresden)(U.AR18)
Major(E) Reichert z. Verf. d. Kdr. d. 11. Div. (St. O. Allenstein)
Major Welte (AR36) z. Verf. d. Kom. Gen. XII. A.K. (St. O. Mainz)(U.AR36)
Major(E) von Boße z. Verf. d. Kom. Gen. IV. A.K. (St. O. Plauen(Vogtl))
Major Ergert z. Verf. d. Kom. Gen. XVII. A.K. (St. O. Wien)
Major(E) Herzer z. Verf. d. Kom. Gen. III. A.K. (St. O. Berlin)
Major von Loßberg (Gen. St. d. H.(4. Abt.)) z. Verf. d. Chefs d. O.K.W. (St. O. Berlin)(U.Gen.St.)
Major z. D. Hölzinger z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Stettin (St. O. Stettin)
Major(E) Lorenz z. Verf. d. Insp. d. W. Wi. Insp. VII (St. O. München)
Major(E) Schroeder z. Verf. d. Kom. Gen. IX. A.K. (St. O. Aschaffenburg)
Major(E) Leiber z. Verf. d. Bef. d. Luftverteid. Zone West (St. O. Pforzheim)
Major Dinter (Kr. Schule Hannover)z. Verf. d. Insp. d. Kriegsschulen (St. O. Hannover)(U.Kr.Schule Hannover)
Major Reichardt (Pi. Lehr- u. Vers. Btl.1) z. Verf. d. Insp. d. Pion. u. d. festungen (St. O. Roßlau)(U.Pio.Btl.50)
Major Bader (Gen. St. H. Gru.2)z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 2 (St. O. Frankfurt(Main))(U.Gen.St.)
Major Flörke (I./AR72) z. Verf. d. Kom. Gen. XII. A.K. (St. O. Mainz)(U.AR72))
Major Gruner z. Verf. d. R. d. L. u. Ob. d. L. (St. O. Werder(Havel))(U.IR29)
Major Dr. Krumpelt (IR23) z. Verf. d. R. d. L. u. Ob. d. L. (St. O. Berlin)(U.Gen.St.)
Major Dyes (St. H. Gru. Kdo.5)kdt. als Verb. Offz. b. Reichsstatthalter i. Österreich (U.IR16)
Major(E) Heinert z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Breslau (St. O. Breslau)
Major(E) Müller z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. München (St. O. München)
Major(E) Denzel z. Verf. d. Kom. Gen. XII. A.K. (St. O. Landau(Pfalz))
Major(E) Zimmermann z. Verf. d. Leiters d. W.F. u. V.A. Schwerin (Meckl)(St. O. Rostock)
Major(E) Keller z. Verf. d. Kom. Gen. XV. A.K. (St. O. Jena)
Major(E) von Oppeln-Bronnikowski z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (St. O. Berlin)
Major Heinreichsberger (Zentr. Stelle d. O.K.H. i. ehem. österr. Bund. Min. f. Land. Verteid.) z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5 (St. O. Wien)(U.AR109)
Major(E) Stark z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Linz(Donau)(St. O. Linz(Donau))
Major Hebeler (IR89 m. 1.12.38) z. verf. d. R.d.L. u. Ob.d.L. (St. O. Fürstenfeldbrück)(U.IR89)
Major Lux (IR43 m. 1.12.38) z. verf. d. R.d.L. u. Ob.d.L. (St. O. Dresden)(U.IR43)
Major(E) Schesmer z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Major(E) Ebmeier z. Verf. d. Höh. Kav. Offz. 2 (St. O. Darmstadt)

Hauptmann(E) von Nathusius z. Verf. d. Kom. Gen. III. A.K. (St. O. Rathenow)
Hauptmann(E) Balser (I./AR72) z. Verf. d. Kom. Gen. XII. A.K. (St. O. Mainz)(U.AR72)
Hauptmann(E) Graf Neidhardt von Gneisenau z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Berlin (St. O. Berlin)
Hauptmann(E) Heising
z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Dortmund (St. O. Dortmund)
Hauptmann(E) Basse-Korf z. Verf. d. Kdr. d. Wehrbz. Offenbach(Main) (St. O. Offenbach(Main))
Hauptmann(E) Clemm von Hohenberg z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Hauptmann(E) Dipl. Ing. Bosselmann
z. Verf. d. Höh. Kdr. d. Fest. Flak. Art. III (St. O. Wiesbaden)
Hauptmann(E) Simmel
z. Verf. d. Leiters d. Pfych. Prüfstelle XVIII
Hauptmann(E) von Ulrici z. Verf. d. Kom. Gen. XII. A.K. (St. O. Wiesbaden)
Hauptmann(E) Keiper
z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Dortmund (St. O. Dortmund)
Hauptmann(E) Abelein z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Hauptmann(E) Nadler z. Verf. d. Art. Kdr. 32 (St. O. Küstlin)
Hauptmann(E) Herberg z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Hauptmann(E) Hoffmann z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Hauptmann(E) Dipl. Ing. Lapp z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (St. O. Berlin)
Hauptmann(E) Dr. Wasserfall z. Verf. d. Kom. Gen. III. A.K. (St. O. Brandenburg(Havel))
Hauptmann(E) Martenstein z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Hauptmann(E) Pührer
z. Verf. d. Kdr. d. 1. Pz. Div. (St. O. Weimar)
Hauptmann(E) Kieckebusch z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Hauptmann(E) Dr. Walendy z. Verf. d. Insp. d. W. Wi. Insp. III (St. O. Berlin)
Hauptmann(E) Burian
z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Wien (St. O. Wien)
Hauptmann(E) Dipl. Ing. Köpps
z. Verf. d. Höh. Kdr. d. Fest. Flak. Art. III (St. O. Trier)
Hauptmann(E) Panesch
z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Wien (St. O. Wien)
Hauptmann(E) Hempelmann z. Verf. d. Kom. Gen. VI. A.K. (St. O. Dortmund)
Hauptmann(E) Knabe z. Verf. d. Kdr. d. Art. Schule (St. O. Jüterborg)
Hauptmann(E) Demme
z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Hauptmann(E) Dipl. Ing. Hientzsch
z. Verf. d. Bef. d. Luftverteid. Zone West (St. O. Stuttgart)
Hauptmann(E) Holke z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Hauptmann(E) Köhler z. Verf. d. Kdr. d. Wehrbz. Pirna (St. O. Pirna)
Hauptmann(E) Bahlinger
z. Verf. d. Direktors d. H. Bücherei (St. O. Berlin)
Hauptmann Heggenreiner z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.Geb.Jäg.Rgt.99)
Hauptmann(E) Dr. Freiherr von Thüngen
z. Verf. d. Höh. Kav. Offz. 3 (St. O. Bamberg)
Hauptmann(E) Meincken
z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Hauptmann(E) Gufler
z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Hauptmann(E) Dr. Zwanziger (W. M. U. Hagenow (Meckl))
Hauptmann(E) Stein z. Verf. d. Kom. Gen. VI. A.K. (St. O. Münster(Westf))
Hauptmann Stadie
(AR3 m. 1.12.38) z. Verf. R. d. L. u. Ob. d. L. (St. O. Gatow)(U.AR3)
Hauptmann Petermann
kdt. als Verb. Offz. b. reichsstatthalter i. Hessen(U.IR15)
Hauptmann Himburg
(St. Gen. Kdo. III. A.K.)z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (St. O. Berlin)(U.IR44)
Hauptmann(E) Ruf z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Hauptmann Großkreutz
z. Verf. d. Chefs d. H. Pers. Amts (St. O. Berlin)(U.AR12)
Hauptmann Werntgen (I./AR69)z. Verf. d. Kom. Gen. XII. A.K. (St. O. Mannheim)(U.AR69)
Hauptmann Tschörsch
(Pio.Btl.56) z. Verf. d. Chefs H. Verw. Amts (St. O. Wien)
Hauptmann(E) Dr. Riedel z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (St. O. Berlin)(Dienstl. Wohnsitz Tokio)
Hauptmann Hicker
(AR109)z. Verf. d. Chefs H. Verw. Amts (St. O. Wien)
Hauptmann(E) Rotter
z. Verf. d. Insp. d. W.E.J. Linz (Donau)(St. O. Vöcklabruck)
Hauptmann(E) Gstöttner
z. Verf. d. Ob. Bef. d. H. Gru. 5
Hauptmann(E) Wiehle z. Verf. d. Kom. Gen. XIV. A.K. (St. O. Magdeburg)
Hauptmann Groß z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.IR64)

Oberleutnant(E) Riemann
z. Verf. d. Kdr. Wehrkrs. Rem. Schule Soltau(Han)(St. O. Soltau(Han))
Oberleutnant Lehr
z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.NA51)
Oberleutnant Sperl von Rostken z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.AR8)
Oberleutnant Hertzer z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (St. O. Berlin) NA6
Oberleutnant Kiesling
(Kr. Schule Dresden) z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. L. (U.IR31)
Oberleutnant Dr. Kupfer (KR17 m. 1.12.38) z. Verf. d. R. d. L. u. Ob. d. L. (St. O. Fürstenfeldbruck)(U.KR17)
Oberleutnant Schöning von Delitz
(Aufkl.Abt.9) z. Verf. d. Kom. Gen. XVI. A.K. (St. O. Weimar)(U.Aufkl.Abt.9)
Oberleutnant Gerlach z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.IR27)
Oberleutnant Reinhold z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (St. O. Berlin)(U.IR32)
Oberleutnant(W) Schauer z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Oberleutnant Maier z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.IR75)
Oberleutnant von Bahrfeldt
(Pz.Lehrabt. m. 5.12.38) z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.Pz.Lehrabt.)
Oberleutnant Hahmann z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.IR30)

Leutnant Praël z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.IR78)
Leutnant Marquardt z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.NA25)
Leutnant Kammann z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.IR78)
Leutnant Niemann (IR66) z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.IR66)
Leutnant Klemm (IR45) z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.IR45)
Leutnant Winkler (IR119) z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.IR119)
Leutnant Buchterkirch z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.Pz.Rgt.6))
Leutnant Pinckert (IR11) z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.IR11)
Leutnant Perker (IR78) z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.IR78)
Leutnant Wiebe (NA26 m. 12.12.38) z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H. (U.NA26)

General-Arzt Dr. Zamponi z. Verf. d. H. Gru. Arzt 5 (St. O. Wien)
Ober-Stabsarzt(E) Dr. Dingels z. Verf. d. H. San. Insp. (St. O. Berlin)
Ober-Stabsarzt(E) Dr. Benn z. Verf. d. Korpsarztes III (St. O. Berlin)
Stabsarzt Dr. Esselbrügge z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Stabsarzt Dr. Günter Brandt (San.Abt.6) z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Stabsarzt Dr. Hans Krieger z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Stabsarzt Dr. Pfannkuch (San.Abt.25) z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.
Oberarzt Tuchlinski (San.Abt.13)(San.Abt.31 m. 15.12.38) z. Verf. d. Chefs d. Gen. St. d. H.

Oberstveterinär Dr. Pindur (Zentr. Stelle d. O.K.H. i. ehem. österr. Bund. Min. d. Land. Verteid.)z. Verf. d. H. Gru. Vet. 5, wirtschaftl. zuget. d. St. d. H. Gru. Kdo. 5 (St. O. Wien)
Stabsveterinär Dr. Obiger (I./AR64)kdt. z. Inst. f. Agrikulturchemie u. Bakteriologie d. Univ. Breslau, Dienst regelt Korpsvet. VIII, wirtschaftl. zuget. d. IR49
Stabsveterinär Dr. Karras
(AR21)kdt. z. Inst. f. Lebensmittelhyg. d. Univ. Berlin, Dienst regelt Korpsvet. III, wirtschaftl. zuget. d. H. Lehrschm. Berlin I
Stabsveterinär Dr. Rudolf Glaser kdt. z. Chir. Tierklinik d. Univ. Leipzig

Stabsveterinär Dr. Garbe (St. Gen. Kdo. III. A.K.)kdt. z. Chir. Tierklin. u. Röntgeninst. d. Tierärztl. Hochschule Wien, Dienst regelt Korpsvet. XVII, wirtschaftl. zuget. d. IR134
Oberveterinär Dr. Schubode (KR4)kdt. z. Inst. f. Tierärztl. Lebensmittelkunde u. Milchhyg. d. Tierärztl. Hochschule Hannover, dienst regelt Korpsvet. XI, wirtschaftl. zuget. d. H. Vet. Akad.
Oberveterinär Dr. Vieck kdt. z. Chir. Tierklin. d. Univ. Berlin
Oberveterinär Dr. Glauning kdt. z. Chir. Tierklin. d. Univ. Giesen
Oberveterinär Dr. Jeckstadt kdt. z. Chir. Tierklin. d. Univ. München
Oberveterinär Dr. Hans-Georg Schulze kdt. z. Vet. path. Inst. d. Univ. Berlin
Oberveterinär Dr. Norbert Goehr kdt. z. Chir. Tierklin. d. Tierärztl. Hochschule Hannover
Oberveterinär Dr. Schwerdtfeger (AR14)kdt. z. Tierernährungsinst. d. Univ. Göttingen, Dienst regelt Korpsvet. IX, wirtschaftl. zuget. d. KR3

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen